Diensten

Personeel- en salarisadministratie

De dienstverlening vanuit de afdeling Personeels- & Salarisadministratie kenmerkt zich door een procesgang. Concent verwerkt voor u personeel- en salarismutaties die plaatsvinden binnen het proces van instroom, doorstroom en uitstroom van uw werknemers. Gebruikers (geautoriseerde budgethouders) bieden deze mutaties aan binnen budgettaire randvoorwaarden via online workflows via Afas InSite. Gebruikers kunnen via persoonlijke pagina’s bijvoorbeeld de ontwikkeling van de formatie volgen in fte’e en euro’s per jaar en per maand met een doorklik naar de feitelijke loonstrook. Het ziekteverzuim is raadpleegbaar vanuit grafieken met doorklik naar details en vervanging. De via workflows aangeboden mutaties kunnen ook via een eigen logboek worden gevolgd met een doorklik naar de feitelijke mutatie. Door gebruik te maken van signalering ontstaat er voor de gebruiker online een takenlijst met uit te voeren taken. Zo blijft de administratie altijd up-to-date.

 

Medewerkers van Concent voeren een controle uit op juistheid en volledigheid van de aangeleverde mutaties en toetsen deze aan de geldende wet- en regelgevingen (zoals bijvoorbeeld de CAO). Concent verwerkt vervolgens de mutaties ‘tijdig, juist en volledig’ conform de daarvoor geldende regelgeving (WPO, vigerende CAO, sociale, fiscale en pensioenwetgeving en overige wet- en regelgeving).

Concent staat met haar relaties in een open verbinding. Daartoe onderhoudt Concent actief contact met u over:

 • wijzigingen in salaris en salarisuitbetalingen;
 • nieuwe wet- en regelgeving;
 • vragen van uw medewerkers en de beantwoording hiervan;
 • budgetbewaking;
 • informeren over de website van Concent.

Instroom

Concent verricht voor u de volgende mutaties binnen het instroomproces. Dit is het eerste proces binnen de personeels- en salarisadministratie. Het invoeren van een benoemingsmutatie behelst de volgende activiteiten:

 • Controleren van benoemingssetje
 • Inschaling vaststellen
 • Invoer van diensttijdgegevens
 • Bewaking van tijdelijke benoemingen e.d.
 • Verstrekken van akte(n)
 • Registratie van overige benoemingsgegevens die niet relevant zijn voor het salaris
 • Aanleggen van personeelsdossier
 • Beheren van personeelsdossiers

Doorstroom

Mutaties op een lopend dienstverband worden gedaan in het doorstroomproces. Het betreft mutaties die betrekking hebben op personeel, formatie, rekening-courant, ziekte, verlof en verzuim en Bapo.

Bij personeelsmutaties gaat het om de volgende mutaties:

 • Verwerking aanpassingen persoonsgegevens en/of benoemingsgegevens
 • IPAP
 • Reiskosten woon-werk
 • Dienstreizen
 • Salaris blokkeren
 • Maken van salarisberekeningen
 • Berekenen en verwerken voorschot, overuren, toelages en loonbeslag
 • Werkgeversverklaring

Mutaties in het kader van formatie betreft verstrekken jubileaoverzicht, controleren diensttijdgegevens, berekenen jubileagratificatie.

Mutaties rekening-courant betreffen levensloop-, spaarloon- en fiets-privé-mutaties, verhuiskostendeclaraties en verwerking van het Rekening Courant overzicht.

Mutaties in het kader van verzuim, ziekte en verlof:

 • Korting salaris wegens ziekte
 • Controle en bewaking WVPW. Concent maakt gebruik van automatische signalering zodat gebruikers automatisch worden geinformeerd over de status van te verrichten acties in het kader van verzuim.
 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • Overig kort buitengewoon verlof
 • Onbetaald verlof
 • Betaald en onbetaald ouderschapverlof
 • Spaarverlof
 • Berekening zwangerschaps- en ouderschapsverlof

Concent verzorgt de BAPO-berekening en anticumulatieregeling.

Concent onderhoudt contact met derden (UWV, ABP, Loyalis, NFP, SCO) om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Concent stelt in overleg met de relatie bezwaarschriften op t.b.v. VF en UWV.

Concent is vraagbaak wanneer controles worden uitgevoerd door derden (VF en belastingdienst).

Uitstroom

Concent verricht voor u de volgende mutaties binnen het uitstroomproces:

 • Pensioen (extra)
 • Bij ontslag/overlijden:
  *     Invoeren ontslagvergoeding
  *     Opstellen en beheren terugbetalingbrief
  *     Verstrekken akte(n) van ontslag
  *     Invullen en verwerken van ontslagformulier UWV/ABP/PF
  *     Verstrekken concept akte(n) van ontslag

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Bleijenburg, directeur Concent. Ga naar contact.