Diensten

Juridische diensten

Scholen hebben regelmatig behoefte aan juridische ondersteuning, op tal van terreinen. Op de volgende gebieden biedt Concent juridische begeleiding:

Arbeidsrechtelijke zaken

 • Advisering over toepassing Onderwijs-cao’s (PO, VO en Kinderopvang).
 • Opstellen en toetsen van arbeidsovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten.
 • Opstellen en toetsen van reglementen zoals: verlof, ziekteverzuim, privacy, internet- en emailgebruik, seksuele intimidatie, etc.
 • Advisering over tijdelijke contracten, payrolling en uitzendconstructies.
 • Geven van voorlichting aan werkgevers en werknemers over arbeidsrechtelijke zaken.
 • Opleggen van ordemaatregelen en/of disciplinaire maatregelen, bijvoorbeeld: schorsing, plichtsverzuim of schriftelijke waarschuwing.
 • Ontslag: adviseren van werkgevers over, of optreden namens werkgevers inzake ontslag (wederzijds goedvinden, ontbinding via de Kantonrechter, ontslagvergunning bij het UWV).
 • Namens werkgevers optreden in procedures bij de Kantonrechter, het UWV, de Commissie van Beroep, bezwaarschriftencommissie.
 • Advisering omtrent arbeidsongeschikte medewerkers en hun re-integratie.

Reorganisaties en krimp

 • Opstellen bestuursformatieplan.
 • Bepalen welke werknemers boventallig zijn (afspiegelingsbeginsel).
 • Overleg met de vakbonden.
 • Herplaatsing of ontslag.

Bestuursrechtelijke zaken

 • Bezwaar- en beroepszaken in geval van een negatieve beslissing van het Vervangingsfonds of het Participatiefonds.
 • Bezwaar- en beroepsprocedure indien (ex)werknemer onterecht een sociale zekerheidsuitkering toegekend heeft gekregen.
 • Bezwaar- en beroepsprocedures tegen DUO bij foutieve bekostigingsbeschikkingen.
 • Bezwaar- en beroepszaken premievaststelling Werkhervattingskas.

Rechtspersonen

 • Begeleiden van bevoegde gezagen bij fusie, bestuursoverdracht, of anderszins wijziging van de juridische inrichting van de organisatie. Dit betreft o.a. het wijzigen van statuten en reglementen, geven van voorlichting aan de betrokken organen, zoals (G)MR, ALV, RvT, overleg met de notaris en andere betrokken adviseurs.

Medezeggenschap

 • Advisering aan bestuurders en directeuren inzake rechten en plichten van de (G)MR.
 • Geven van cursussen aan GMR-en, MR-en, directeuren en bestuurders.
 • Schrijven van adviezen inzake de inrichting van de medezeggenschapsstructuur.

Leerlingzaken/klachten

 • Advisering over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen.
 • Advisering m.b.t. klachten van ouders (in de breedste zin van het woord).
 • Optreden namens het bevoegd gezag in procedures bij de daarvoor ingestelde commissies (bijvoorbeeld: Klachtencommissie, Geschillencommissie Passend Onderwijs).

Onze juridische dienstverlening kenmerkt zich door het geven van duidelijkheid in ondoorzichtige situaties. De jurist maakt een analyse van de situatie en bespreekt de verschillende mogelijkheden met u.