Nieuws

Storing aanvragen VOG’s

Sinds 15 oktober is sprake van een storing bij E-Justis. Dit is de dienst die onder andere de aanvragen voor de Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) verwerkt. Als gevolg van deze storing geven veel van onze klanten aan dat zij voor de medewerkers die vanaf de genoemde datum in dienst zijn getreden, geen tijdige VOG in het personeelsdossier kunnen opnemen.

Sinds 2020 is in het onderwijscontroleprotocol opgenomen dat de accountant de tijdigheid van de VOG’s dient vast te stellen. VOG’s die te laat zijn, dienen in een verslag van bevindingen te worden gerapporteerd. Veel klanten maken zich zorgen over de impact van de storing op het aantal VOG’s dat aan DUO gerapporteerd moet worden als zijnde niet tijdig.

Het ministerie van OCW heeft inmiddels aangegeven dat werkgevers zelf mogen bepalen of zij medewerkers waarvan nog geen VOG ontvangen is, aan het werk laten gaan.

Ons standpunt is vooralsnog dat VOG’s die als gevolg van de storing niet tijdig ontvangen zijn, gewoon gemeld moeten worden, tenzij de Inspectie expliciet aangeeft dat hier sprake is van een uitzondering. Wel zullen wij in het verslag van bevindingen een toelichting opnemen, waarin wordt aangegeven welke VOG’s niet tijdig zijn als gevolg van de storing. Wij adviseren u om in uw administratie vast te leggen wat de oorzaak voor de vertraging van de VOG is.

Indien de Inspectie hier expliciet een ander standpunt over inneemt, zullen wij dit uiteraard met u delen.

Bron: Van Ree