Nieuws

Regionale aanpak personeelstekort onderwijs

Het personeelstekort in het primair- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een groeiend probleem. De arbeidsmarkt voor onderwijs wordt sterk regionaal bepaald. In de regio liggen de meeste kansen om te komen tot oplossingen. Deze subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020, 2021 en 2022 (RAP) heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken.

Schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben sinds 2020 – naast de G4 – 70 regio’s gevormd. Het uiteindelijke doel is om tot een landelijk dekkend netwerk van regio’s te komen. Daarin wordt voor het po, het vo-mbo of sectoroverstijgend samengewerkt op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken voor onderwijspersoneel.

De minister stelt voor het schooljaar 2022-2023 € 15,439 miljoen subsidie beschikbaar voor bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s voor het aanpakken van de kwalitatieve en kwantitatieve tekorten in het onderwijs. Nieuwe regio’s zijn besturen in aaneengesloten gemeenten in die nog niet eerder subsidie hebben ontvangen in het kader van de RAP-regeling.

Een aanvraag kan tot en met 29 mei 2022 worden ingediend door een:

 • po-bestuur;
 • vo-bestuur;
 • lerarenopleiding.

Schoolbesturen voor po, vo en mbo in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Met de G4 zijn aparte afspraken gemaakt.

Aanvraagcriteria
De samenwerkende partijen bepalen zelf het gebied van de regio. Belangrijk daarbij is wel dat de buitengrenzen samenvallen met de gemeentegrenzen. Een nieuwe regio kan uiteraard geen gemeenten bevatten die deel uitmaken van bestaande RAP-regio’s. Zie ook de onderstaande kaarten:

U doet de aanvraag voor alleen het primair onderwijs (po) of voortgezet onderwijs (vo) of voor beide sectoren samen. Het mbo kan aansluiten bij een aanvraag van het vo. Naast schoolbesturen en lerarenopleidingen in de regio doen bij voorkeur ook andere partijen mee, zoals gemeenten, regionale transfercentra en bedrijven.

De activiteiten moeten uitgevoerd worden in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023, met een eventuele uitloop tot en met 31 december 2023. Het gaat om de uitvoering van nieuwe of aanvullende activiteiten of voortzetting van activiteiten als vervolg op het eerdere plan van aanpak.

Een aanvullende eis voor deze nieuwe subsidieronde is dat het plan van aanpak inzicht geeft op welke manier de regio inzet op strategische personeelsplanning.

Eisen aan de regio
Bij een aanvraag voor alleen po of alleen vo gelden de volgende eisen:

 • Ten minste 35% van de po-besturen of 50% van de vo-besturen met scholen in de regio neemt deel aan de activiteiten. Als een school bestaat uit meer dan één erkende (neven-) vestiging, wordt uitgegaan van de afzonderlijke vestigingen.
 • Deze scholen hebben ten minste een derde van de personeelsomvang van alle scholen in de regio met voor het po ten minste 800 fte en voor het vo 1.200 fte.
 • Het instellingsbestuur van minimaal één lerarenopleiding neemt deel.

Bij een sectoroverstijgende aanvraag gelden dezelfde eisen per sector. U kunt de regiotool gebruiken om te controleren of uw regio voldoet aan deze eisen. Zie ook de handleiding bij de tool. Voor nieuwe regio’s geldt 1 oktober 2020 als peildatum. Voor bestaande regio’s worden de toen geldende peildata gebruikt.

Besturen van scholen en lerarenopleidingen met scholen/vestigingen in meerdere regio’s en lerarenopleidingen kunnen aan meerdere aanvragen deelnemen. Schoolbesturen kunnen immers scholen hebben in een uitgestrekter gebied (regio-overstijgend) dat valt in een nieuwe regio. Ook lerarenopleidingen bedienen vaak een groter gebied. Per nieuwe regio kan er één aanvraag voor po en één aanvraag voor vo worden ingediend.

Wijzigt de samenstelling van een bestaande RAP-regio? Dan neemt u deze wijzigingen op in de aanvraag. De gewijzigde samenstelling van de regio dient aan de bestaande regio-eisen te voldoen met de gegevens van de van toepassing zijnde regiotool.

Plan van aanpak
Bij uw aanvraag hoort een plan van aanpak met een begroting, ook voor bestaande regio’s. Gebruik het format als hulpmiddel. Een plan van aanpak bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:

 • een beschrijving (van de wijziging) van de regio;
 • de besturen en eventueel andere partijen die deelnemen aan de uitvoering van het plan van aanpak;
 • de (gewijzigde) SMART gestelde doelen (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden);
 • de voort te zetten, gewijzigde of nieuwe activiteiten om de doelen te bereiken;
 • de wijze waarop de realisatie van de doelen wordt gevolgd en vastgesteld;
 • de aanstelling of voortzetting van de aanstelling van een aanjager of projectleider ter uitvoering van het plan;
 • de inrichting of continuering van de inrichting van het informatiepunt of loket;
 • de manier waarop wordt ingezet op strategische personeelsplanning;
 • de begroting.

Voor alle nieuwe en gewijzigde activiteiten moet blijken welke doelen, resultaten en producten u beoogt. Beschrijf ook wat de aard, omvang en duur van de activiteiten is. En op welke manier ze worden uitgevoerd.

Hoogte subsidie
Voor deze aanvraagronde in 2022 is € 8,561 miljoen subsidie beschikbaar voor het po en € 6,878 miljoen voor het vo.

Voor schooljaar 2022-2023 bedraagt het maximale basisbedrag € 192.500 en een maximaal aanvullend bedrag van € 48.125 of € 96.250. Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd met 30 procent van het basisbedrag als één of meer mbo-instellingen deelnamen aan een aanvraag voor een vo-regio. Het uiteindelijke totaalbedrag dat u kunt aanvragen is afhankelijk van de samenstelling van de regio. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage van de regeling. Let op! De genoemde bedragen in de bijlage worden gehalveerd, omdat de wijzigingsregeling over één schooljaar gaat, in plaats van twee schooljaren.

Voor personele kosten wordt maximaal € 100 per uur (exclusief btw) vergoed. U mag de subsidie niet inzetten om de primaire arbeidsvoorwaarden te verbeteren of om onderwijspersoneel op scholen in te huren.

Cofinanciering
De regeling subsidieert maximaal twee derde van de kosten van de activiteiten. Minimaal één derde deel moet komen uit cofinanciering. Naast financiële middelen kan de cofinanciering ook bestaan uit de inzet van personeel of arbeidstijd. Andere partijen, zoals gemeenten, kunnen ook bijdragen.

Bijvoorbeeld: De kosten voor de activiteiten zijn in totaal € 273.000. De te ontvangen subsidie is dan € 182.000, waarbij cofinanciering de overige € 91.000 van de kosten dekt.

Subsidie aanvragen
U kunt tot en met 29 mei 2022 subsidie aanvragen.

Alle aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria en verplichtingen zullen worden toegekend. De subsidie wordt uiterlijk op 31 juli 2022 direct vastgesteld en in één keer uitbetaald vóór 30 september 2022.

Subsidie aanvragen

Meer informatie
U vindt alle informatie over deze subsidie in de subsidieregeling en de gewijzigde subsidieregeling. Meer informatie over de regionale aanpak: www.aanpaklerarentekort.nl

Bron: DUS-I