Nieuws

Regeling bekostiging personeel 2020-2021 en tweede regeling 2021-2022

Financiën
Het ministerie van OCW heeft de definitieve regeling personele bekostiging gepubliceerd voor het schooljaar 2020-2021. Uit de regeling blijkt dat de personele bekostiging in het primair onderwijs met 3,156% is  toegenomen ten opzichte van de definitieve regeling bekostiging personeel 2019-2020

De belangrijkste wijziging in de definitieve regeling personele bekostiging 2020-2021 is dat hierin de indexering van de personele bekostiging voor het kalenderjaar 2021 is verwerkt. Deze indexering wordt jaarlijks door OCW toegekend voor het compenseren van loonstijgingen en gestegen werkgeverslasten (denk aan premies voor pensioenen, arbeidsongeschiktheid, ziektekosten). Dit betekent dat de toegenomen premiestijgingen per 1 januari 2021 (met name pensioenpremies) kunnen dus worden gefinancierd vanuit deze indexatie van de personele bekostiging.

Cao-afspraken
Het deel van de referentieruimte dat na aftrek van premiestijgingen overblijft is beschikbaar voor loonstijgingen. Met dit percentage worden nog nadere cao-afspraken gemaakt met sociale partners. Dat geldt voor een deel van de referentieruimte van 2021, maar ook over 2020.
Wanneer er een nieuwe CAO komt is nog niet duidelijk, maar schoolbesturen moeten er rekening mee houden dat hierdoor de personele kosten zullen stijgen en dat de bekostiging hiervoor dus al is uitgekeerd. 

Indexatie
De personele bekostiging wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de referentiesystematiek. Deze indexatie is gebaseerd op kalenderjaar, terwijl de personele bekostiging zelf wordt toegekend op schooljaarbasis. Hierdoor vindt deze indexatie als volgt plaats:

  • De  indexatie van 2020 heeft voor 5 maanden betrekking op de personele bekostiging van het schooljaar 2020-2021. Omdat het ministerie van OCW werkt op kasbasis, is dit niet 5/12 maar 0,3455.
  • De  indexatie van 2021 heeft voor 7 maanden betrekking op de personele bekostiging van het schooljaar 2020-2021. Omdat het ministerie van OCW werkt op kasbasis is dit niet 7/12 maar 0,6545.

Lees meer over de referentiesystematiek in: Hoe werkt de indexering van de personele lumpsum?

Tweede regeling bekostiging personeel 2021-2022
De indexatie voor 2021 heeft dus óók effect op de regeling personele bekostiging 2021-2022, immers 5 maanden van dit kalenderjaar vallen binnen dit schooljaar. Dit is verwerkt in de tweede regeling bekostiging personeel 2021-2022, die onlangs ook door het ministerie van OCW is gepubliceerd. Ten opzichte van de eerste regeling bekostiging personeel 2020-2021 is deze alleen hierop aangepast.

Bron: PO-Raad