Nieuws

Premievrijstelling PF 2022

Het Participatiefonds heeft per brief van 16 mei 2022 schoolbesturen het volgende bekendgemaakt:


“Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten om over de maanden augustus tot en met december 2022 geen premie te heffen. Wij leggen u graag uit waarom dit besluit is genomen.

Prognose uitkeringslasten
In augustus/september 2021 hebben wij de begroting over 2022 opgesteld voor het Participatiefonds (Pf). Aan de hand van diverse trendanalyses maken we een inschatting van de instroom van onderwijspersoneel uit het PO in de WW en de doorstroom naar de bovenwettelijke uitkeringen.
We schatten dus in hoeveel personen in dat jaar een uitkering gaan ontvangen. Dit leidt tot een prognose van de toekomstige uitkeringslasten. Op basis daarvan bepalen we het premiepercentage dat noodzakelijk is om de lasten te dekken.

Verhoging premiegrondslag
Omdat het Participatiefonds op dat moment nog geen inschatting kon maken van de salarisverhogingen in 2021 en 2022 die uit de cao-onderhandelingen zijn gekomen, zijn deze niet meegerekend in de premie. Deze salarisverhogingen hebben echter wel gevolgen voor de premiegrondslag. Dat is het totaal aan bruto salaris plus 8% vakantietoeslag. Hoger salaris betekent hogere premiegrondslag en dus hogere premie.
De salarisverhogingen zijn met terugwerkende kracht ingevoerd. Het Pf heft dus met terugwerkende kracht, ondanks een gelijkblijvend premiepercentage, een verhoogde premie. Dit is een geautomatiseerd proces, waardoor er extra premie geheven wordt over de afgelopen maanden van 2022.
Het betekent ook dat de premiebedragen die u moet betalen voor de rest van 2022 hoger zijn als we geen maatregelen zouden nemen.
Tegelijkertijd blijven de werkloosheidslasten dalen. Die daling is sterker dan in de prognose in de zomer van 2021 is meegerekend. Het eigen vermogen van het Participatiefonds is daarmee toegenomen.

Conclusie
Het bestuur van het Participatiefonds wil uiteraard niet onnodig gelden uit de sector halen en een te hoog eigen vermogen voorkomen. Een hogere premieheffing is daarom niet wenselijk. Dit zou anders met name toegevoegd worden aan het eigen vermogen. Een hoog eigen vermogen kan tot gevolg hebben dat er gelden terugvloeien in de staatskas, in plaats van ten goede komen aan het scholenveld.
Om dit te voorkomen is deze bijzondere maatregel van premievrijstelling voor de maanden augustus tot en met december genomen.

Premiepercentage 2023
In augustus/september stellen we de begroting voor 2023 op en berekenen we het kostendekkende premiepercentage voor het nieuwe jaar. Hierbij zullen de invloeden van de afnemende werkloosheidslasten, de eigen bijdrages van schoolbesturen na de Modernisering en de mogelijke effecten van de cao-onderhandelingen zo goed mogelijk worden doorberekend.
Het nieuwe premiepercentage voor 2023 wordt door het bestuur van het Participatiefonds in de vergadering van oktober 2022 bepaald, zodat het daarna door de minister kan worden vastgesteld.”