Nieuws

Premiedaling Participatiefonds per 01-08-2021

Met ingang van 1 augustus 2021 daalt het premiepercentage voor het Participatiefonds van 4,0 naar 3,5 %.


Minder WW-kosten
Tijdens het opmaken van de jaarrekening 2020 bleek dat het Participatiefonds (Pf) een positief resultaat heeft gerealiseerd. Dat betekent dat het totaalbedrag aan premies dat we hebben ontvangen hoger is dan de kosten voor het vergoeden van werkloosheidsuitkeringen in het primair onderwijs.  Om te voorkomen dat dit tot vergroting van de vermogensbuffer van het fonds leidt, hebben we besloten tot het verlagen van de premie.

Met ingang van 1 augustus 2021 daalt het premiepercentage van het Participatiefonds van 4,0% naar 3,5%.

Op basis van ontwikkelingen in de sector maakt het Pf een inschatting van de verwachte uitkeringskosten per kalenderjaar. Mede op basis daarvan stellen we het premiepercentage vast. Vooral de vergoedingen van de uitkeringen uit de WW (Werkloosheidswet) zijn lager dan vooraf kon worden ingeschat. De afgelopen jaren zijn gelukkig veel uitkeringsgerechtigden vanuit de WW weer aan de slag gegaan. Het Participatiefonds heeft hierin een actieve rol en mede daardoor heeft een aanzienlijk aantal onderwijskrachten een nieuwe werkplek gevonden.   

Voortzetting premiedaling Participatiefonds
Op 1 januari 2021 was het premiepercentage van het Participatiefonds al lager dan kostendekkend, om zo een deel van de vermogensbuffer terug te laten vloeien naar de schoolbesturen. Die was namelijk 4,0% terwijl 4,32% kostendekkend zou zijn. De verwachting is dat we ook per 1 januari 2022 weer een stap kunnen zetten in de verlaging van de premie voor het Pf, als het aantal onderwijsmedewerkers met een uitkering blijft dalen.

Bron: VFPF