Nieuws

Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingenkinderen

Update 08 april 2022
Op 07 april heeft het Ministerie OCW een nieuwsflits gepubliceerd. 

Publicatie 21 maart 2022
De crisis in Oekraïne heeft een grote vluchtelingenstroom op gang gebracht. Tussen de vluchtelingen die naar Nederland zijn gevlucht zijn ook veel minderjarige kinderen. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk onderwijs krijgen. Op verschillende plekken zijn gemeenten en scholen bezig het nieuwkomersonderwijs te organiseren. Hiervoor krijgen scholen ook financiële ondersteuning via de nieuwkomersbekostiging van het ministerie van OCW.

Plek in het onderwijs
Zoals alle kinderen in Nederland, hebben ook Oekraïense vluchtelingenkinderen recht op onderwijs. Dit is ongeacht de verblijfsstatus. Het is belangrijk dat deze kinderen snel een plek in het onderwijs krijgen en zoveel mogelijk een normaal leven kunnen oppakken. Deze leerlingen gaan primair naar het bestaande nieuwkomersonderwijs.

Nieuwkomersscholen en internationale schakelklassen
Voor vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland wordt het noodzakelijke onderwijs primair in het bestaande nieuwkomersonderwijs aangeboden, in de vorm van nieuwkomersscholen (po) en internationale schakelklassen (vo). Daar krijgen zij onder meer extra taallessen en bijvoorbeeld hulp bij het verwerken van trauma’s. Op verschillende plekken zijn gemeenten en scholen samen met andere partners bezig dit onderwijs te organiseren en op een aantal plekken gaan gevluchte Oekraïense kinderen al naar school. Deze gemeenten en schoolbesturen proberen zo goed mogelijk de huidige nieuwkomersvoorzieningen op te schalen. Dit wordt ondersteund door de deskundigen van LOWAN. We moedigen scholen aan om elkaar op te zoeken en samen te werken, in het bijzonder met ervaren nieuwkomersscholen en internationale schakelklassen.

Tijdelijke onderwijswijsvoorzieningen
Het is de bedoeling dat leerlingen vanuit een tijdelijke voorziening zo snel mogelijk doorstromen naar het nieuwkomersonderwijs. Het gangbare nieuwkomersonderwijs heeft hierbij zo lang mogelijk de voorkeur. In regio’s waar de bestaande nieuwkomersvoorzieningen, ook in een opgeschaalde variant, onvoldoende zijn, zet het ministerie van OCW in op extra, tijdelijke centrale onderwijsvoorzieningen. Het ministerie werkt samen met verschillende betrokken partijen uit hoe grote aantallen Oekraïense kinderen een veilige en goede plek kan worden geboden in het onderwijs. Dit is een grote opgave die alleen kan worden uitgevoerd met inzet van verschillende partijen, met name schoolbesturen, scholen, leraren en gemeenten, in het bijzonder van het bestaande nieuwkomersonderwijs, maar ook van LOWAN, kinderopvang, NGO’s, sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties. Over de organisatie en coördinatie volgt later meer informatie op de website van de rijksoverheid. We moedigen de verschillende partijen aan elkaar ondertussen op te zoeken.

Bekostiging
Het ministerie van OCW bekostigt scholen die Oekraïense vluchtelingenkinderen opvangen met extra financiële middelen. Ook voor deze kinderen ontvangen scholen nieuwkomersbekostiging via DUO. Voor leerlingen in het primair onderwijs moet hiervoor een aanvraag worden ingediend. Meer informatie over de nieuwkomersbekostiging vindt u op de  website van DUO voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Het ministerie van OCW past de bekostigingsregeling aan om formeel vast te leggen dat ook deze Oekraïense kinderen binnen de doelgroep van de nieuwkomersbekostiging vallen. De drempel van 4 leerlingen in het primair onderwijs blijft van toepassing. Naast deze bekostigingsregeling biedt het ministerie van OCW de mogelijkheid voor aanvullende maatwerkbekostiging onder bepaalde voorwaarden. Deze mogelijkheid wordt nader uitgewerkt.

Meer informatie
Bij vragen over het onderwijs aan nieuwkomers kunt u terecht bij de adviseurs van LOWAN. Zij ondersteunen scholen die onderwijs verzorgen aan vluchtelingenkinderen. Daarnaast heeft het ministerie van OCW een Q&A met de meest gestelde vragenopgesteld.

Op 21 maart van 10.00 tot 11.00 uur organiseren de PO-Raad en LOWAN-PO een webinarvoor schoolorganisaties over kinderen uit Oekraïne.

Op de website van LOWAN-VO vindt u het laatste nieuws over het onderwijs aan Oekraïense kinderen in het voortgezet onderwijs. Op deze pagina zullen voorbeelden uit de praktijk worden gedeeld, met aandacht voor verschillende vormen van nieuwkomersonderwijs en tijdelijke voorzieningen die u kunnen helpen bij het maken van keuzes die werkbaar zijn in uw regio.

Bron: Ministerie OCW