Nieuws

OCW geeft meer informatie over Nationaal Programma Onderwijs

Coronavirus (COVID-19)
In een brief aan alle schoolbesturen en scholen geeft het ministerie van OCW vandaag meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs na Corona (NPO). Bestuur en school zullen samen moeten komen tot een schoolprogramma. 

Tijdens de persconferentie van gisteren werd maar weer eens duidelijk dat onze samenleving en onderwijs nog niet back to normal zijn en het kost op veel plekken moeite om continuïteit te organiseren. Tegelijkertijd is het goed om vooruit te kijken. Het ministerie geeft in de brief op hoofdlijnen informatie over het tijdpad: de financiën, de verantwoording en monitoring en kennisdeling. Het NPO moet het voor leerlingen die dat nodig hebben mogelijk maken langer, meer en effectievere (onderwijs)tijd te laten krijgen om de impact die de coronacrisis tot nu toe op hun ontwikkeling had, te herstellen en hen weer een goede uitgangspositie te geven.  

Drie stappen tot de zomer 
Er zit een flinke tijdsdruk op het programma en het ministerie verwacht dat scholen tot aan de zomervakantie drie stappen zetten:  

  1. In een schoolscan leggen ze de behoefte op leerling- en schoolniveau vast.
  2. Op basis van de schoolscan kiezen scholen effectieve interventies van een ‘menukaart’, deze komt in april beschikbaar.
  3. Tot slot schrijven scholen een schoolprogramma dat dient als plan van aanpak. 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid 
Besturen zijn formeel verantwoordelijk voor de formatieve, financiële en inhoudelijke gevolgen op het gebied van onderwijskwaliteit. Zij ontvangen de middelen van het NPO en komen tot een bestedingsplan in samenspel met team, schoolleider en medezeggenschapsorganen. De analyse vindt plaats op schoolniveau, waarbij schoolleiders de plannen ter instemming voorleggen aan de MR. Zo zijn ook leraren en ouders betrokken. Het werk dat in de klas plaatsvindt staat centraal. Er is ook ruimte voor bovenschools of bovenbestuurlijk aanbod. De verantwoording loopt via het jaarverslag. Van besturen wordt verwacht dat zij de gemeenten informeren zodat die vanuit hun verantwoordelijkheid bijdragen. 

Verdeling middelen nog onduidelijk
 
De brief geeft op hoofdlijnen aan wat de omvang van de beschikbare middelen ongeveer is, maar het is nog onduidelijk hoe die precies verdeeld worden. Voor het schooljaar 2021-2022 is nu de inschatting dat scholen een bedrag van 700 euro per leerling beschikbaar krijgen. Hierin is nog geen rekening gehouden met een hogere bijdrage voor scholen met veel leerlingen met een hoger risico op vertragingen. Ook is er niet gedifferentieerd tussen onderwijstypen. De PO-Raad pleit er nadrukkelijk voor aandacht te hebben voor het gespecialiseerd onderwijs. Daar hebben scholen over het algemeen een lager aantal leerlingen waardoor zij geen vergelijkbare uitgangspositie met het reguliere basisonderwijs hebben bij een gelijk bedrag per leerling.  

De PO-Raad heeft het ministerie op het hart gedrukt op zeer korte termijn duidelijkheid te geven over de precieze bedragen op schoolniveau: De verschillende interventies op de menukaart zullen een eigen prijskaartje hebben, en keuzes hierin voor een schoolprogramma hangen af van het geld dat beschikbaar komt. Ook moet er nog helderheid komen over welke kosten gefinancierd mogen worden uit NPO-middelen, zoals werkeloosheidskosten en kosten voor werving en selectie. Zolang scholen dat alles nog niet weten, is het lastig beslissingen nemen. 

Duurzame verbetering en structurele middelen 
De PO-Raad haalde direct na bekendmaking van het NPO, afgelopen maand, reacties op bij zijn leden en expertgroepen. De aankondiging van het NPO leidde ook tot een eerste advies van ons Impactteam Corona en Onderwijskwaliteit. Over de belangrijkste zorgen en voorwaarden die hieruit naar voren kwamen zijn we met het ministerie in gesprek gebleven. 

Onze sector wil in staat gesteld worden een slag te maken die verder gaat dan herstel van de huidige situatie: besturen en scholen willen het NPO gebruiken voor wezenlijke, langdurige verbetering en ontwikkelingen duurzaam vasthouden. Daar past wat de PO-Raad betreft langdurige en structurele bekostiging bij.  

Om van het NPO een succes te maken moeten scholen en besturen goed en tijdig op de hoogte zijn van wat er precies van hen verwacht wordt. Op www.rijksoverheid.nl/nationaalprogrammaonderwijs staat actuele informatie over het NPO. Het ministerie bouwt nog aan een aparte website waar straks alle benodigde praktische informatie over het Programma te vinden is en waar kennis wordt gedeeld uit de praktijk.

Ondersteuning PO-Raad 
De PO-Raad blijft de verdere uitwerking van het NPO nauwgezet volgen. We ondersteunen onze leden in de komende maanden door hun wensen en dilemma’s op te halen, good practices te delen en te inspireren. Zodat zij maximaal in staat gesteld worden om samen alle kinderen goed onderwijs te bieden en te zorgen dat hun leerlingen de kans krijgen zich te ontwikkelen naar hun potentie.

Bron: PO-Raad