Nieuws

Financiële overzichten op InSite

In de afgelopen periode hebben wijzigingen plaatsgevonden die van invloed zijn op het resultaat over 2022 ten opzichte van de vastgestelde begrotingen. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • De belangrijkste wijziging is de per 1 januari met terugwerkende kracht doorgevoerde CAO voor het Primair Onderwijs in verband met het dichten van de loonkloof tussen PO en VO en ook de aanpassing in juli vanwege de prijsaanpassing van de CAO voor het Voortgezet Onderwijs die 1-op-1 doorwerkt in de CAO voor het Primair Onderwijs.
  • Daarbij speelt de (onlangs vastgestelde) premievrijstelling voor het Participatiefonds over de periode augustus tot en met december
  • Verwerking van de afboeking van de vordering op het Ministerie van OCW
  • Vanwege de modernisering van het Participatiefonds zal per 31/12/2022 een voorziening moeten worden gevormd voor uitkeringskosten.


Deze wijzigingen zijn dus van invloed op het resultaat ten opzichte van de vastgestelde begrotingen (en budgetten) voor het kalenderjaar 2022. Daarnaast zorgt het proces van het vaststellen van de bekostiging door het Ministerie van OCW voor ruis op de lijn als het gaat om het volgen van de voortgang van de cijfers op InSite.

 

Effect op de financiële overzichten op InSite
De financiële overzichten op InSite geven op dit moment een juist beeld op basis van de nu bekende informatie, maar dat beeld is negatiever dan nodig is.

  • De beide CAO-verhogingen zijn wel in het resultaat verwerkt en de aanpassing van de bekostiging door het Ministerie van OCW nog niet. De definitieve bekostiging 2021-2022 wordt in september gepubliceerd en ingelezen. De verwerkte en aangepaste bekostiging 2022-2023 wordt in oktober gepubliceerd en kan pas ook dan worden ingelezen. Hierna zullen de effecten zichtbaar worden op de financiële overzichten op InSite. Dit zal positief gaan uitwerken op het resultaat.
  • In augustus vindt de uitbetaling van de bindingstoelage plaats, waarvoor dit jaar (dus) geen reservering is opgebouwd.
  • Over de maanden augustus-december is er de premievrijstelling voor het Participatiefonds waardoor de afdracht aan het Participatiefonds verminderd. Dit heeft een positieve uitwerking op het resultaat.
  • De afboeking van de vordering op OCW (verwerkt in de bekostiging van augustus-december, of bij de jaarrekening) zal eind 2022 worden verwerkt in de jaarcijfers.
  • Indien van toepassing zal een voorziening voor uitkeringskosten gevormd moeten worden.


Fluctuatie resultaat op financiële overzichten
Door alle wijzigingen zal het resultaat de komende maanden behoorlijk kunnen fluctueren en ook de prognose van de loonkosten zal niet helemaal zuiver (kunnen) zijn. Sowieso zullen de baten en (personele) lasten door de wijzigingen aanzienlijk afwijken van de begrote (gebudgetteerde) bedragen. Concent zal dit zo goed mogelijk toelichten en waar mogelijk in de cijfers verwerken.


Chronologisch

Juni: Uitbetaling 1e CAO-aanpassing met terugwerkende kracht per 1-1-2022
Juli: Uitbetaling 2e CAO-aanpassing, inclusief eenmalige uitkering
Augustus: Uitbetaling bindingstoelage
September: Publicatie en verwerking definitieve bekostiging 2021-2022
Oktober: Publicatie en verwerking aangepaste bekostiging 2022-2023 (augustus tot en met december)
December: Vorming voorziening uitkeringskosten in verband met modernisering Participatiefonds
Augustus tot en met december: Geen premie Participatiefonds en Verwerking afboeking vordering OCW in bekostiging