Nieuws

Banenafspraak en Participatiebaan

Al eerder schreef mijn collega Renate van der Velde erover, maar het is goed om de banenafspraak en het quotum nogmaals onder uw aandacht te brengen. Wat is de banenafspraak en waarom is deze voor u van belang?

Afspraken:
In 2013 zijn er door de Sociale Partners de afspraak gemaakt om in 2023 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraak is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Door deze wetten krijgen mensen met een arbeidsbeperking meer kansen op een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Ook de PO-raad heeft zich aan dit doel verbonden. Het primair onderwijs wordt geacht 4020 banen te leveren in 2023. 

Quotumheffing:
Vooralsnog moet worden geconstateerd dat het aantal gerealiseerde banen achterblijft bij de afspraken die zijn gemaakt. Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking landelijk achterblijft, kan bepaald worden dat werkgevers die te weinig arbeidsbeperkten in dienst hebben, een boete opgelegd kunnen krijgen: de quotumheffing.Over 2020 was er nog geen quotumheffing opgelegd, maar dat zou in de toekomst wel het geval kunnen zijn. Dit maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) jaarlijks bekend via de banenmonitor.

Let wel: de quotumheffing geldt niet voor werkgevers met minder dan 25 werknemers. Maar het staat deze werkgevers natuurlijk vrij om wel een arbeidsbeperkte in dienst te nemen.

CAO Primair Onderwijs:
Om heffingen in de toekomst te voorkomen, is het dus van belang om werk te maken van het creëren van arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten. In de CAO Primair Onderwijs zijn voorwaarden opgenomen voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. In artikel 5.3 CAO PO staat vermeld dat werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepenregister kunnen worden benoemd in de functiecategorie ‘participatiebaan’. Het UWV registreert in het zogenaamde doelgroepenregister wie arbeidsbeperkt is. Via het werkgeversportaal van het UWV kan een werkgever nagaan of een sollicitant in het doelgroepenregister is opgenomen.

De participatiebaan zoals omgeschreven in de CAO PO betreft dus ook een functiecategorie, net als de functiecategorieën: ‘directie’, ‘leraar’ en ‘onderwijsondersteunend personeel’. Voor veel functies in de functiecategorieën ‘directie’, ‘leraar’ en ‘onderwijsondersteunend personeel’ zijn voorbeeldfuncties gemaakt, die eveneens al zijn gewaardeerd. Maar voor functies in de functiecategorie ‘participatiebaan’ zijn per definitie geen voorbeeldfuncties beschikbaar. In deze functiecategorie worden namelijk functies opgenomen voor die medewerkers die vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn om te verdienen wat gezonde werknemers kunnen verdienen. Binnen deze functiecategorie vallen de voor medewerkers met een arbeidsbeperking gecreëerde functies, met een specifiek op die medewerker afgestemd takenpakket. Functiebeschrijvingen voor functies in deze functiecategorie dienen dus altijd specifiek te worden opgesteld.

Functies vallend in de functiecategorie ‘participatiebaan’ moet eveneens worden gewaardeerd. In dit proces moet gebruik gemaakt worden van een gecertificeerde adviseur FUWA PO. De CAO PO kent ook voor deze functiecategorie een aparte salarisschaal waar deze functie moeten worden ingedeeld; namelijk: salarisschaal participatiebaan. Het aanvangssalaris is gelijk aan het wettelijk minimumloon, waarbij de medewerker door kan groeien naar trede 4. Als de functie is opgesteld en gewaardeerd met hulp van een gecertificeerd bureau, moet de functie worden opgenomen in het functiehandboek, via instemming van de (G)MR.

Bij de gemeente waar de (potentiële) werknemer staat ingeschreven is loonkostensubsidie of loondispensatie verkrijgbaar. Het UWV beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor loonkostensubsidie of loondispensatie. Dit is een bedrag ter grootte van het verschil in loonwaarde en loonkosten. In principe betaalt de werkgever dus alleen voor de werkelijk verrichte arbeid. 

Arbeidsrechtelijk:
Een participatiebaan kan een tijdelijke of een vaste baan zijn. Een tijdelijke baan eindigt van rechtswege op de afgesproken einddatum. Een vaste baan kan beëindigd worden op één van de gronden die ook voor andere medewerkers gelden voor ontslag. Denk bijvoorbeeld aan disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding, twee jaar ziekte, etc. 
Onder voorwaarden vergoedt het Participatiefonds de werkloosheidsuitkering van een ex-werknemer. De twee vereisten hiervoor zijn: vermelding van de reden van het ontslag of het niet voortzetten van de tijdelijke arbeidsovereenkomst en het verstrekken van ondersteuning bij het vinden van werk elders. 

Mocht u hulp of advies nodig hebben rondom het opzetten van een participatiebaan, dan kan Concent u hierin concreet ondersteuning bieden.

mr. Martine Wiltjer