Nieuws

ABP verwacht premieverhoging in 2022

De premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van ABP stijgt in 2022 naar verwachting van 25,9% naar 27,4% (de loonkosten stijgen hierdoor naar verwachting met circa 0,6%). Pensioenen zijn namelijk aanmerkelijk duurder geworden. Dit komt door de lagere verwachte beleggingsopbrengsten en de lage rente. Hierdoor is een premiestijging noodzakelijk. Eind november hoort u wat de definitieve premie wordt voor volgend jaar.

Waarom stijgt de pensioenpremie?
Het bestuur van ABP kijkt vanuit een meerjarenperspectief naar de premie. De premiestijging is al eerder bekend gemaakt. In het voorjaar 2020 heeft ABP besloten het verwachte rendement in 3 jaar stapsgewijs te verlagen; van 2,8% naar 2,0% in 2023. De sociale partners hebben besloten om de pensioenregeling in 2022 niet aan te passen. Doordat het verwachte rendement naar beneden is bijgesteld én het opbouwpercentage gelijk blijft in 2022, is meer premie nodig om de pensioenen te financieren. Daardoor stijgt de pensioenpremie.

De verwachte premiecijfers 2022
De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) stijgt naar verwachting van 25,9% naar 27,4%. De premie voor het ABP arbeidsongeschiktheidspensioen stijgt gemiddeld van 0,84% naar 1,02%. Deze premies worden door werkgevers en werknemers samen betaald (70% resp. 30%). De VPL-premie blijft in 2022 gelijk aan 3,0% van de gehele loonsom. De werknemersbijdrage voor de VPL-regeling wordt verwerkt in de OP/NP-premie en deze bedraagt 0,15% . Voor een werknemer met een bruto maandinkomen van € 3.500 is de totale premieverhoging € 9 netto per maand vanaf januari 2022.

Premie OP/NP stijgt verder in 2023
Het bestuur van ABP bekijkt de premie vanuit een meerjarenperspectief. Omdat het verwachte rendement in 3 jaar in stapjes naar beneden gaat, zal – op basis van de huidige uitgangspunten – naar verwachting de premie voor het OP/NP ook in 2023 stijgen. Pensioenen worden op basis van de huidige regeling steeds duurder. Op 31 december 2022 eindigt de VPL-regeling. De pensioenen uit de VPL-regeling zijn voorwaardelijk. Vanaf 31 december 2022 vervalt deze voorwaardelijkheid en is er in 2023 geen VPL-premie meer van toepassing.

Verkenning meerjarige premiepad
De sociale partners hebben het bestuur van ABP gevraagd om een gezamenlijke verkenning uit te voeren voor stabiel(er) premiepad voor de periode 2022-2025. Deze verkenning zal de komende maanden plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomsten van deze verkenning kan dit van invloed zijn op de hoogte van de definitieve premie voor het OP/NP in 2022 (27,4%). De uitkomsten van de verkenning worden meegenomen in het besluitvormingsproces rondom de vaststelling van de definitieve premie.

Definitieve premie in het najaar
Het definitieve besluit over de premie van 2022 wordt – zoals ieder jaar – eind november genomen, na advies van het verantwoordingsorgaan van ABP.