Nieuws

Wijzigingen Vervangingsfonds per 1 januari 2016

 Invoering normbekostiging en normbekostiging bij vervangingspools

De vergoeding van vervanging wordt op basis van normklassen ingevoerd. Er zijn in totaal vijf normklassen, per normklasse berekenen we een normbedrag per uur, waarbij we rekening houden met werkgeverslasten. We delen een afwezig personeelslid in, in de normklasse die correspondeert met het bruto salaris dat voor dit personeelslid is vastgesteld volgens bijlage A1 tot en met A4 van de CAO PO. Het berekenen van de bekostiging vindt plaats door het normbedrag te vermenigvuldigen met het aantal uren dat het afwezige personeelslid is vervangen.

Voor de normbekostiging bij vervangingspools kijken we naar het salaris van de vervanger in de pool. Dit wijkt dus af van de bekostiging bij een reguliere vervanging, waarbij de bekostiging wordt gebaseerd op het salaris van het afwezige personeelslid. 

Vergoeding niet-roostergebonden vervanging

Het Vervangingsfonds laat bij aanvang van de afwezigheid de regel los dat vervanging alleen voor bekostiging in aanmerking komt als deze heeft plaatsgevonden op de dag dat de afwezige stond ingeroosterd. Hierbij geldt de eis dat de vervanging binnen zeven kalenderdagen beginnend na de eerste dag van afwezigheid plaatsvindt. 

Gewijzigde premiegrondslag

Momenteel hanteren we als grondslag voor premieberekening het loon Zorgverzekeringswet. Per 1 januari 2016 hanteren we als premiegrondslag het bruto salaris per jaar volgens bijlage A1 tot en met A4 van de CAO PO, exclusief toelages, toeslagen en werkgeverslasten, vermeerderd met 8% vakantie-uitkering. Het vervangingsfonds berekent maandelijks de premie op basis van de gegevens die het bevoegd gezag heeft aangeleverd. Het bevoegd gezag maakt de verschuldigde premie over naar het Vf. Dit geldt ook voor het Participatiefonds. 

Lesbevoegdheid leraren als voorwaarde voor bekostiging

Het bekostigen van de vervanging van leraren door lerarenondersteuners, zij-instromers, klassenassistenten en onderwijsassistenten zonder lesbevoegdheid vindt per 1 januari 2016 niet meer plaats. 

Indieningstermijn declaraties

De indieningstermijn is verlaagd van 4 naar 3 maanden. U kunt declaraties indienen tot 3 maanden na afloop van de maand waarop de vervangings(declaratie) betrekking heeft. Dit geldt eveneens voor het indienen van correcties. 

Maximering vergoeding schorsing

Met ingang van 1 januari 2016 wordt vervanging in geval van afwezigheid wegens schorsing nog maximaal 2 weken vergoed. 

Bron: Vervangingsfonds