Nieuws

Wijzigingen Reglement Vervangingsfonds 2012-2013

De wijzigingen in het reglement op een rij. Het reglement is op onderdelen inhoudelijk aangepast en tekstueel verduidelijkt. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande reglement. artikel 1D: Eigen risicodragers – instapmoment per 1 januari 2013
Schoolbesturen die voldoen aan de voorwaarden zoals in artikel 1D gesteld, kunnen per 1 januari 2013 (alsnog) kiezen voor eigen risicodragerschap. artikel 2, lid 3 en 4: Afwezigheidsgronden
Vanaf 1 augustus 2012 wordt de Regeling in mindering brengen uitkeringen (IMBU) niet langer door de Minister uitgevoerd. Schoolbesturen zijn vanaf dat moment niet langer verplicht bepaalde bedragen die zij op grond van de Ziektewet en de Wet arbeid en zorg ontvangen aan de Minister af te dragen. De ontvangen bedragen kunnen voor de bekostiging van vervanging worden aangewend. Dit betekent dat een aantal met name genoemde verlofsituaties (met als belangrijkste zwangerschaps- en bevallingsverlof) vanaf die datum niet meer door het Vervangingsfonds wordt bekostigd. artikel 3, lid 2: Geen afdracht WAO gelden
Het Vervangingsfonds maakt in verband met het niet langer uitvoeren van de IMBU-regeling geen aanspraak meer op uitkeringen die op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering door schoolbesturen zijn ontvangen. Artikel 3, lid 2 is komen te vervallen. artikel 4A: Premiedifferentiatie – Uitbreiding aantal treden
Het Vervangingsbijdrage-differentiatiesysteem is uitgebreid met extra restitutietreden (artikel 4E, lid 1) en extra restitutiepercentages (artikel 4F, lid 1). De toeslagpercentages van de drie hoogste toeslagtreden zijn gewijzigd (artikel 4C, lid 1). artikel 4A: Premiedifferentiatie – Tredenindeling voor eigen risicodragers
Het Vervangingsbijdrage-differentiatiesysteem is ook van toepassing op bevoegde gezagsorganen, zijnde groot schoolbestuur (eigen risicodrager). Voor deze schoolbesturen gelden afwijkende toeslagtreden (artikel 4B, lid 2), afwijkende toeslagpercentages (artikel 4C, lid 2), afwijkende restitutietreden (artikel 4E, lid 2) en afwijkende restitutiepercentages (artikel 4F, lid 2).
Bij de eigen risicodragers wordt niet enkel gekeken naar de verhouding tussen ziektedeclaraties en afgedragen premie, maar naar de verhouding tussen alle declaraties en de afgedragen premie. artikel 4A, lid 2: Premiedifferentiatie – Schaderegres
Indien vervangingsdeclaraties worden ingediend die verband houden met een ongeval waarbij een bevoegd gezag op grond van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren (Voa) een vordering wegens loonschade heeft ingesteld, maakt het Vervangingsfonds nog slechts aanspraak op 50% van de uit te betalen schadevergoeding. artikel 8A: Vervanging bij ziekteverlof
Bekostigde vervanging in verband met afwezigheid van een personeelslid op grond van ziekteverlof, wordt in alle gevallen beperkt tot maximaal 28 maanden. Uitzonderingen zijn niet meer mogelijk. Wel is in het artikel een overgangsregeling opgenomen. artikel 20: Uitzendarbeid en Payrollen
De CAO VPO is met ingang van 1 januari 2012 komen te vervallen. Door een algemeen verbindend Verklaring is voor personeel bij Payrollondernemingen thans de CAO ABU (uitzendbranche) van toepassing. Artikel 20B en de begripsbepalingen van Payrollen en Uitzendarbeid zoals opgenomen in artikel 1 zijn aan de gewijzigde situatie aangepast. Het maximum va schaal LB van de CAO-PO, geldt als maximum voor de vervangingsbekostiging. artikel 23: Onderwijsondersteunend personeel, bovenschools management en leden van een college van bestuur
De vervanging van bovenschools management en leden van een college van bestuur is samengevoed met het artikel betreffende de vervanging van onderwijsondersteunend personeel. Het maximum van schaal DD van de CAO-PO geldt als maximum voor de vervangingsbekostiging. Artikel 23B is komen te vervallen.
Publicatie Het Reglement is digitaal beschikbaar via de website van de Stichting Vervangingsfonds: www.vfpf.nl.
Het Reglement is op 26 juli 2012 in de Staatscourant gepubliceerd.