Nieuws

Wijzigingen in de Wet kinderopvang

Na de totstandkoming van de Wet kinderopvang per 7 juli 2010 is per 1 augustus de titel van deze wet gewijzigd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseis peuterspeelzalen. Met deze regeling worden de verwijzingen naar de Wet kinderopvang in een aantal regelingen en een vaststellingsbesluit zodanig aangepast dat ze naar de Wet kinderopvang en kwaliteitseis peuterspeelzalen verwijzen. Naast deze correctie van verwijzingen is in de regeling erkenning EG-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel een inhoudelijke wijziging aangebracht. De werkingssfeer van deze regeling is uitgebreid met het beroep “beroepskracht voorschoolse educatie”             (art. 2, onderdeel a, onder 3). In de Wet kinderopvang en kwaliteitseis peuterspeelzalen zijn eisen gesteld waaraan moet worden voldaan voor het uitoefenen van het beroep “beroepskracht voorschools educatie”. Met deze wijzigingen in de wet is het binnen de kinderopvang voor intredende beroepsoefenaars alsmede voor van functie veranderende beroepsbeoefenaars mogelijk om erkenning van hun beroepskwalificaties te verkrijgen.