Nieuws

Wijzigingen financiële verantwoording door schoolbesturen

Samenwerkingsverbanden ontvangen vanaf 1 augustus geld voor passend onderwijs. Zij moeten daarover verantwoording afleggen. Dit heeft ook gevolgen voor de verantwoording van schoolbesturen. Een korte toelichting.

Stand van zaken
De verantwoording in het jaarverslag kent grofweg twee elementen: verantwoording over het gevoerde beleid en verantwoording over de jaarcijfers.
Basis voor de verantwoording over het gevoerde beleid  door een samenwerkingsverband is het ondersteuningsplan. Samenwerkingsverbanden zullen verantwoording afleggen over in hoeverre de doelen vanuit het ondersteuningsplan ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. In de praktijk zal het veelvuldig voorkomen dat samenwerkingsverbanden in het kader van de uitvoering van het ondersteuningsplan geld overmaken naar schoolbesturen. Bijvoorbeeld met als doel de basisondersteuning in het regulier onderwijs te verhogen, of voor heel kleine arrangementen. Maar denk ook aan de ondersteuningsbekostiging die (via DUO) aan scholen voor speciaal onderwijs wordt overgemaakt. Om uiteindelijk te kunnen evalueren en te verantwoorden in hoeverre de inzet van ondersteuningsmiddelen heeft geleid tot realisering van de gestelde doelen in het ondersteuningsplan, moeten schoolbesturen en samenwerkingsverbanden samen wel afspreken welke informatie moet worden uitgewisseld.
De jaarcijfers en de rechtmatige besteding van de middelen worden gecontroleerd door de accountant. In dit kader is afgesproken dat de controle van de accountant van het samenwerkingsverband zich alleen richt op de middelen die niet zijn overgedragen aan de aangesloten schoolbesturen. Hierbij hoeft de accountant van het samenwerkingsverband niet te controleren of de aan het schoolbestuur overgedragen middelen ook conform ondersteuningsplan zijn ingezet. De accountant van het schoolbestuur doet dat ook niet. Deze middelen worden beschouwd als een soort doorgeschoven lumpsum. Daardoor controleert de accountant alleen in hoeverre dit geld, conform artikel 148 van de WPO, is besteed aan het geven van goed onderwijs.

Veranderingen
In het kader van bovenstaande is ook het verantwoordingsmodel aangepast. Dat heeft ook consequenties voor de verantwoording van schoolbesturen. Tot op heden werden ontvangsten vanuit het samenwerkingsverband WSNS door het schoolbestuur verantwoord onder post 3.5 “Overige baten”. De middelen vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs zullen moeten worden verantwoord onder post 3.1. “Rijksbijdragen”. Hierdoor is post 3.1. als volgt aangepast:

3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EL&I
3.1.2 Overige subsidies OCW/EL&I
3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV
3.1.4 Af: Inkomensoverdrachten
3.1.4.1 Inkomensoverdrachten Academische Ziekenhuizen
3.1.4.2 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV

Schoolbesturen verantwoorden het geld dat zij ontvangen vanuit het samenwerkingsverband onder post 3.1.3. Post 3.1.4.2 zal door samenwerkingsverbanden gebruikt worden om de middelen die zijn overgedragen aan een aangesloten onderwijsinstelling te verantwoorden.

Bron: www.poraad.nl