Nieuws

Wijziging regeling jaarverslaggeving m.b.t. BAPO

Sinds het verslagjaar 2008 geldt voor alle bekostigde schoolbesturen en instellingen voor onderwijs en onderzoek, de regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Sinds die tijd is er discussie geweest over de verwerking van de regeling Bevordering arbeidsparticipatie Ouderen (BAPO) in de jaarrekening. Daarom is voor deze sectoren met betrekking tot de verslagjaren 2008 en 2009 een tijdelijke uitzondering gemaakt voor de verwerking van de financiële gevolgen van de BAPO-regeling in de jaarrekening. Om nu een oplossing te bieden voor de structurele situatie wordt met deze regeling een uniforme verwerkingsmethodiek geboden door voor te schrijven dat de lasten voortvloeiend uit de BAPO-regeling dienen te worden verwerkt als periodelasten. Met andere woorden: de baten en lasten van deze regelingen zullen met ingang van het verslagjaar 2010 via de staat van baten en lasten (exploitatierekening) gaan lopen. Onderwijsinstellingen en schoolbesturen die reeds een voorziening voor de toekomstige lasten vanuit de BAPO-regeling hebben gevormd, zijn op basis van deze regeling genoodzaakt de voorziening vrij te laten vallen ten gunste van het eigen vermogen (stelselwijziging).
Op basis van alinea 208 van hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen bestaat voor het bestuur c.q.
het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling de mogelijkheid om de toekomstige bestedingsmogelijkheid van het eigen vermogen te beperken en op grond daarvan een bestemmingsreserve (publiek) voor de BAPO te vormen. Samengevat heeft dit de volgende consequenties:
• Met ingang van het verslagjaar 2010 vervalt de verplichting om een berekening op te nemen van de toekomstige BAPO-baten- en lasten;
• De jaarlijkse BAPO-lasten worden met ingang van het verslagjaar 2010 als periodelasten in de staat van baten en lasten verantwoord;
• Schoolbesturen en onderwijsinstellingen die in voorgaande jaren al een BAPO-voorziening hadden opgebouwd dienen deze, voor zover zij nog niet zijn besteed, in het verslagjaar 2010 vrij te laten vallen ten gunste van het eigen vermogen;
• Schoolbesturen en onderwijsinstellingen kunnen, indien gewenst, een bestemmingsreserve (publiek) voor de BAPO-regeling vormen.