Nieuws

Wijziging Lerarenbeurs

De Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009–2012 wijzigt door verhoging subsidieplafond voor de zij-instroom. De Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009–2012 (hierna: Regeling) bevat twee verschillende subsidie-elementen, de Lerarenbeurs en de subsidie zij-instroom. De Lerarenbeurs stelt leraren in staat om met subsidie een extra kwalificerende opleiding te volgen. De zij-instroomsubsidie levert een bijdrage aan onderwijswerkgevers om een zij-instromer te begeleiden en te laten opleiden. De Regeling draagt bij aan het realiseren van de onderwijsambities van het kabinet en de doelstellingen van het actieplan 'Leraar 2020 – een sterker beroep' inzake de professionalisering van leerkrachten. De zij-instroomregeling bevordert dat personen van buiten het onderwijs met een hoger onderwijs achtergrond op een snelle en effectieve manier kunnen instromen. Vanwege het verwachte grote aantal aanvragen in 2012 wordt het subsidieplafond voor de subsidie zij-instroom verhoogd met € 4.000,000,–. Staatssecretaris Zijlstra heeft dit toegezegd aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2011–2012, 27 923, nr. 141). Artikelsgewijze toelichting A: Op grond van het aantal reeds ingediende aanvragen en de realisatiecijfers van de voorgaande jaren is de verwachting dat het huidige budget ontoereikend zal zijn. Het grootste deel van de aanvragen wordt altijd na de zomervakantie ingediend. Om het aantal verwachte aanvragen te kunnen honoreren, wordt het subsidiebedrag verhoogd van € 4.000.000 naar € 8.000.000. B: Voor de groep Eerst de Klassers (EDK’ers) wordt binnen het zij-instroombudget jaarlijks een deel gereserveerd. In 2012 is dat een bedrag van € 950.000 voor het opleiden van 50 EDK’ers. De aanvraagtermijn voor deze groep liep tot 31 juli 2012. Op die datum waren er 27 aanvragen. Het resterende budget van € 437.000 wordt, zoals in de regeling is opgenomen (artikel 25, lid 3), toegevoegd aan het reguliere zij-instroombudget. Samen met de ophoging van het budget komt daarmee het totaalbedrag dat in 2012 voor reguliere zij-istroom trajecten beschikbaar is op € 7.487.000.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker, 24 november 2012