Nieuws

Wijziging Lerarenbeurs scholing en zij-instroom 2009-2011

Wijziging Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011 i.v.m verhoging subsidieplafond en uitsluiten van personen die ingeschreven staan aan een lerarenopleiding voor zij-instroomsubsidie. Bijgaande wijzigingsregeling verhoogt de subsidieplafonds die vermeld staan in de 'Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011' van 6 mei 2009. De regeling bevat twee verschillende subsidie-elementen, de lerarenbeurs en de subsidie zij-instroom. De lerarenbeurs stelt leraren in staat om met subsidie een extra kwalificerende opleiding te volgen. De leraar ontvangt daarvoor middelen voor studie- en reiskosten en zijn werkgever kan middelen ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. De zij-instroomsubsidie levert een bijdrage aan onderwijswerkgevers om een zij-instromer aan te stellen, te begeleiden en te laten opleiden. Door het grote aantal subsidieaanvragen in 2011, zijn de subsidieplafonds voor de lerarenbeurs en de zij-instroom verhoogd met € 14.000.000,-. Tevens herstelt de regeling een omissie. In de regeling houdende wijziging van de Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011 van 24 maart 2011, is onbedoeld het tweede lid van artikel 24 te komen vervallen, terwijl deze bepaling onmisbaar is voor de effectiviteit van de regeling. Juist de zij-instroomregeling moet tot meer bevoegde leraren leiden. Het beschikbaar stellen van subsidie aan studenten die een lerarenopleiding volgen of dit hebben gedaan in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag, leidt namelijk niet tot extra leraren. Zij komen dus niet in aanmerking voor de zij-instroomregeling. Artikel 23 van de regeling van 6 mei 2009 wordt hierop aangepast door toevoeging van een nieuw lid ('lid 2').