Nieuws

Wijziging bedragen landelijke gemiddelde personeelslast 2010 VO

De gewijzigde Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast, kalenderjaar 2010 is gepubliceerd op de site van DUO-CFI.
Recent is door het kabinet bij Voorjaarsnota besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen en de loonbijstelling tranche 2010 niet uit te delen aan de departementen. Om de ontstane liquiditeitsproblematiek in het voortgezet onderwijs te verlichten, vindt wel een kasschuif plaats uit de loonbijstelling 2011 naar 2010. Deze bijdrage kan worden aangewend voor de financiering van de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten, inclusief pensioenen en de overige arbeidsvoorwaarden die sociale partners (VO-raad en werknemersorganisaties) voor het voortgezet onderwijs op decentraal niveau in de CAO-VO 2008-2010 hebben afgesproken.
De premieontwikkeling is bekend gemaakt in de voorlichtingspublicatie Premies en franchise 2010 en minimumloonbedragen, kenmerk FEZ/ART-2010/184943, gepubliceerd op 17 februari 2010 in het overzicht Regelingen OCW op DUO-online. In deze publicatie is een indicatie gegeven van de ontwikkeling op sectorniveau.
In de aangepaste regeling worden, als gevolg van bovenvermelde bijdrage, de gemiddelde personeelslast (gpl)-bedragen van de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2010 voor alle personeelscategorieën per 1 januari 2010 aangepast. Per 1 januari 2011 worden die bedragen weer op het niveau van voor de kasschuif 2010 gebracht. Afhankelijk van besluitvorming van het kabinet in 2011 over de definitieve kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2011 (incl. sociale werkgeverslasten) kunnen deze bedragen per 1 januari 2011 nog wijzigen. In het voorjaar van 2011 wordt hierover meer duidelijkheid verstrekt.
In onderstaande tabel zijn de verschillende gpl-bedragen opgenomen:
Overzicht landelijke gemiddelde personeelslast (gpl) bedragen kalenderjaar 2010

 Bedrag per               
1 januari 2010 (oud)           

Bedrag per               
1 januari 2010      
(nieuw)

Bedrag per               
1 januari 2011
   
Schoolsoortgroep 1
Directie  € 80.539,10  € 81.384,03   80.539,10
OP gpl (en aanvullende bekostiging) € 71.345,08   72.093,56   71.345,08
   
Schoolsoortgroep 2
Directie € 96.124,06   97.132,49   96.124,06
OP gpl (en aanvullende bekostiging) € 80.915,05   81.763,93   80.915,05
Schoolsoortgroep 3
Directie € 95.098,03   96.095,70   95.098,03
OP gpl (en aanvullende bekostiging)  76.962,05   77.769,46   76.962,05
Schoolsoortgroep 4
Directie  92.374,96   93.344,06   92.374,96
OP gpl (en aanvullende bekostiging)  73.243,43   74.011,82   73.243,43
    
OOP alle groepen:  42.230,35   42.673,39   42.230,35