Nieuws

Wetsvoorstel passend onderwijs

Het Ministerie heeft onlangs een nieuwsbrief uitgebracht over passend onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school, krijgen in de toekomst een passende plek binnen het onderwijs. De verantwoordelijkheid om voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te vinden, ligt straks bij de schoolbesturen. Het  wetsvoorstel voor de invoering van passend onderwijs   is op 29 november naar de Tweede Kamer gestuurd. In de speciale editie van de Nieuwsbrief PO worden enkele onderdelen van het wetsvoorstel kort toegelicht . Klik hier voor de volledige nieuwsbrief

Met de invoering van passend onderwijs zal een deel van de bekostiging voor het (v)so cluster 3 en 4 en de leerlinggebonden financiering cluster 3 en 4 worden gebudgetteerd en worden verdeeld over de samenwerkingsverbanden. Voortaan wordt onderscheid gemaakt tussen basiskosten en kosten voor extra ondersteuning. Alle scholen, dus ook (v)so-scholen, krijgen vanuit het Rijk de basisbekostiging per ingeschreven leerling. Het budget voor extra ondersteuning wordt naar rato van het aantal leerlingen in het samenwerkingsverband verdeeld over de samenwerkingsverbanden. Voor deze ‘financiële verevening’ is gekozen, omdat onderzoek van de Evaluatiecommissie Passend Onderwijs (ECPO) aantoonde dat er geen inhoudelijke gronden zijn voor de soms forse verschillen tussen aantallen leerlingen met een indicatie in de verschillende regio’s. Voor de verevening geldt een overgangsregeling waarbij de regio’s in vijf jaar tijd naar hun nieuwe budget toegroeien.

De bekostiging voor cluster 1 en 2 wordt landelijk gebudgetteerd en toegekend aan de instellingen. Dat geldt ook voor de middelen die nu in de vorm van de rugzak naar het reguliere onderwijs gaan.
Parallel aan de invoering van de wetgeving passend onderwijs, wordt ook €300 miljoen bezuinigd.

Bron: Ministerie van OCW