Nieuws

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof voor partners opnieuw gewijzigd. Deze wijziging heeft ook gevolgen voor u als werkgever, reden waarom wij u hierover informeren. Wat zijn de juridische en praktische gevolgen van deze wijziging voor u als werkgever?

Regulier geboorteverlof
Op 1 januari 2019 was het geboorteverlof voor partners al gewijzigd. Kregen partners van de kraamvrouw voor die tijd slechts 2 dagen kraamverlof, vanaf 1 januari 2019 hebben werknemers recht gekregen op (regulier) geboorteverlof voor maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. De werknemer mag zelf bepalen hoe hij het verlof invult, maar het verlof moet wel binnen vier weken vanaf de eerste dag na de bevalling worden opgenomen. Als werkgever bent u verplicht om tijdens dit verlof het loon doorbetalen.

Aanvullend geboorteverlof
Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof uitgebreid. Partners kunnen dan bovenop het reguliere geboorteverlof nog aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit aanvullende verlof kan pas worden opgenomen nadat het reguliere geboorteverlof is opgenomen. Werknemers hebben recht op aanvullend verlof voor maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Het verlof moet in hele weken worden aangevraagd. Een werknemer mag dus 1, 2, 3, 4 of 5 weken aanvullend verlof aanvragen. Dit verlof hoeft vervolgens niet aaneengesloten opgenomen te worden, maar mag wel over meerdere weken verspreid worden, mits het binnen zes maanden na de geboorte van het kind wordt opgenomen.

Ook hier geldt dat de werkgever het verlof niet mag weigeren, maar als sprake is van zwaarwegend bedrijfsbelang kan werkgever wel met de werknemer in overleg gaan om opname van het verlof te wijzigen of te spreiden. In tegenstelling tot het reguliere geboorteverlof heeft de werknemer gedurende dit verlof recht op een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het loon (waarbij wel sprake is van een maximum dagloon). In de cao is opgenomen dat werkgever deze uitkering moet aanvullen tot 100% van het salaris. 

Ook praktisch brengt dit verlof veranderingen voor werkgever met zich mee. De uitkering bij het UWV moet namelijk door werkgever voor zijn werknemer worden aangevraagd. Dat is mogelijk vanaf vier weken voor aanvang van het verlof, tot vier weken na de laatste verlofdag.

Hoe regelt u het?
Uw medewerker verzoekt u minimaal 4 weken voor de ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof schriftelijk om dit verlof op te nemen. Daarbij moeten tevens de volgende gegevens ingezet worden:

  • per welke datum het aanvullend geboorteverlof in moet gaan;
  • de geboortedatum van zijn/haar kind;
  • de periode van het verlof (min 1 - max 5 weken);
  • een verklaring dat het regulier geboorteverlof opgenomen is.

Na goedkeuring door u van dit aanvullend verlof moet in InSite dit verlof gemeld worden (8.6 Aanvullend geboorteverlof). Zodra deze verlofboeking is verwerkt, gaat Concent voor u de uitkering aanvragen bij het UWV.

Ouderschapsverlof
Naast het (aanvullende) geboorteverlof kent de wet en de cao nog betaald en onbetaald ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof kan worden opgenomen voor een kind dat nog niet de leeftijd van acht jaar heeft bereikt en tot de datum waarop het kind acht jaar wordt. Voor werknemers met een volledig dienstverband geldt dat zij recht hebben op in totaal 1040 uur ouderschapsverlof.  Hiervan kan 415 uur ouderschapsverlof worden opgenomen met behoud van 55% van het salaris. Daarna kan werknemer de werkgever verzoeken om het betaald ouderschapsverlof te verlengen met onbetaald ouderschapsverlof. Duidelijk moet zijn dat parttimers naar evenredigheid van hun deeltijdfactor recht hebben op aantal uren betaald en onbetaald ouderschapsverlof. 

Heeft u naar aanleiding van dit onderwerp vragen, of wilt u advies, dan kunt u terecht bij uw PSA-medewerker of bij een van onze juristen.