Nieuws

Wat verandert er op 1 augustus voor het primair onderwijs?

Een nieuwe vorm van inspectietoezicht, een aangescherpte Code Goed Bestuur, nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel en een aflopend akkoord over de personele gevolgen van passend onderwijs. De PO-Raad zette de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Vanaf 1 augustus 2017:

1. ... gaat de Inspectie van het Onderwijs anders toezichthouden.
Ze begint haar toezicht voortaan niet bij de scholen maar bij het schoolbestuur. Dat moet laten zien hoe het de kwaliteitszorg voor zijn scholen heeft geregeld. Het schoolplan vormt daarbij het uitgangspunt. De inspectie checkt vervolgens op een aantal scholen of de bevindingen van het bestuur matchen met haar bevindingen. De waarborgfunctie van de inspectie blijft onveranderd. De norm voor basiskwaliteit is dat een bestuur en zijn scholen voldoen aan de deugdelijkheidseisen rond de onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het financieel beheer. De inspectie kan concluderen dat een school van basiskwaliteit is, ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ is. ‘Zwak’ verdwijnt als oordeel.
De inspectie krijgt daarnaast een stimulerende taak om dat wat goed gaat verder te helpen verbeteren. Eigen ambities en het ontwikkelen van een verbetercultuur staan centraal.
Meer weten? De website van de inspectie biedt een uitgebreid overzicht van de veranderingen. Lees ook een eerder interview met bestuurder John Verdaasdonk die al aan de slag is met het nieuwe toezicht.

2. … treedt de aangescherpte Code Goed Bestuur in werking.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad heeft daarmee in juni 2017 ingestemd. De meeste aanpassingen (zie de ALV-stukken op mijn.poraad.nl) zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. Tijdens de ALV bleek er een misverstand te bestaan over de nieuwe regels over onverenigbaarheid van de functies van bestuurders en toezichthouders: deze regels hebben geen betrekking op samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen opgenomen in de code die het samenspel tussen bestuur en toezicht beogen te bevorderen. Deze wijzigingen volgen op het advies van de Monitorcommissie Goed bestuur van november vorig jaar.
De aangepaste Code Goed Bestuur treedt in werking op 1 augustus aanstaande. Met het oog daarop publiceren we nu alleen de nieuwe tekst. In augustus publiceren we een versie met een uitgebreidere toelichting. Voor zover de huidige situatie binnen een schoolbestuur in strijd is met de nieuwe regels, wordt ervan uitgegaan dat passende maatregelen worden genomen. Er is daarvoor geen overgangstermijn geformuleerd. Op de meeste wijzigingen is de regel ‘pas toe of leg uit’ van toepassing.

3. ... worden de nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel van kracht.
De bekwaamheid tot het geven van onderwijs omvat drie aspecten: de vakinhoudelijke, de vakdidactische en de pedagogische bekwaamheid. Deze drie gebieden zijn uitgewerkt in algemene eisen, eisen ten aanzien van kennis en eisen ten aanzien van kunde.

4. ...gaat een lichtere toets gelden voor kleine fusies
In het basisonderwijs doorlopen per 1 augustus 2017 alleen fusies die wat betreft omvang (aantal leerlingen en marktpositie) boven bepaalde kwantitatieve grenzen uitkomen nog een inhoudelijke toets. In die gevallen wordt het advies van een onafhankelijke commissie ingewonnen. Voor kleinere fusies geldt een snelle en lichte toets, voor scholenfusies met minder dan 500 leerlingen en bestuurlijke fusies met minder dan tien scholen helemaal geen toets. Bij de lichte toets wordt geen advies ingewonnen, maar wordt aan de hand van de fusie-effectrapportage (FER) beoordeeld of het proces zorgvuldig is doorlopen, en of de medezeggenschapraden van de betrokken scholen hebben ingestemd met het voornemen tot fusie. In plaats van de wettelijke termijn van dertien weken die staat voor de inhoudelijke toets, kan een lichte toets in principe binnen vier weken worden uitgevoerd.
In dit bericht leest u alles over de nieuwe regeling.

5. ...geldt de nieuwe Regeling fusiecompensatie primair onderwijs
Als twee scholen voor primair onderwijs met elkaar fuseren, ontvangen zij een tijdelijke vergoeding van de Rijksoverheid als compensatie voor bekostiging die zij door de fusie kwijtraken. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is de fusiecompensatieregeling die dit regelt, vernieuwt. Zo wordt de voorwaarde van een substantiële leerlingenstroom van de opgeheven school naar de overblijvende school in de nieuwe regeling uitgedrukt in een percentage: bij een fusie-instroom van ten minste 50 procent van groep 1 t/m 7 ontvangt het schoolbestuur zes jaar lang een bijzondere bekostiging van 100 procent compensatie van de teruggang in personele bekostiging.
Lees in dit bericht alles over de nieuwe regeling. In onze Toolbox vindt u de modellen waarmee bepaald kan worden in hoeverre u voldoet aan de voorwaarden voor de tijdelijke compensatie en kunt u berekenen hoe hoog de compensatie in uw situatie zal zijn. 

6. ...loopt het tripartiete akkoord over de personele gevolgen van passend onderwijs af.
Dat betekent niet dat alle afspraken komen te vervallen. In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) staat hoe samenwerkingsverbanden vanaf nu om moeten gaan met personeel van bijvoorbeeld (v)so-besturen en de voormalige rec’s, dat nog geen passend werk heeft gevonden: zij moeten op overeenstemming gericht overleg (oogo) voeren met de werkgevers van deze mensen. Lees hier verder.

7. ...hebben ouders instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (opp).
Deze bepaling is van toepassing bij zowel het opstellen van een opp voor leerlingen met een specifieke zorgbehoefte, als bij de bijstelling ervan. In het handelingsdeel van het opp beschrijft de school de aanpak waarmee zij het bepaalde uitstroomperspectief met de leerling wil bereiken. Momenteel voeren scholen hier zogenoemd op overeenstemming gericht overleg over met ouders. 

Bron: www.poraad.nl