Nieuws

Wat doet het ministerie van OCW met uw jaarrekening en het bestuursverslag?

Regelmatig bereiken het ministerie van OCW  vragen over wat er met de jaarrekening precies gebeurt, nadat deze die bij DUO is ingediend. In het kort is de procedure als volgt:

 1. DUO registreert de ontvangst van alle (verwachte) jaarrekeningen en bestuursverslagen. Ingeval na 1 juli een jaarrekening, bestuursverslag of controleverklaring ontbreekt, zendt DUO een rappel. Separaat wordt ook de binnenkomst van de elektronische versie van de jaarcijfers (via XBRL) geregistreerd. Ook dat kan leiden tot een rappel.
 2. DUO gaat vervolgens na of eventueel ook een (accountants)rapport van bevindingen/uitzonderingsrapportage is meegezonden.
 3. De ontvangen jaarrekeningen en bestuursverslagen worden gescand en zijn dan dus ook elektronisch beschikbaar voor de behandelende ambtenaren en de onderwijsinspectie.
 4. De - via XBRL - ontvangen jaarcijfers zijn inmiddels in een database opgenomen. Daaruit worden diverse kengetallen berekend en plausibiliteitstoetsen uitgevoerd.
 5. DUO selecteert de jaarrekeningen waarbij de accountant in zijn controleverklaring of zijn rapport van bevindingen een opmerking heeft gemaakt, een verklaring met beperking, een verklaring van oordeelonthouding, of zelfs een niet-goedkeurende verklaring heeft afgegeven. De reden daarvan wordt geregistreerd evenals het eventueel daarmee gemoeide bedrag. Daarna wordt de betreffende lijst doorgezonden aan de onderwijsinspectie. Het parlement ontvangt later een rapportage over de accountantsbevindingen.
 6. Uiterlijk in september zendt DUO aan alle besturen een brief, waarin is aangegeven dat de jaarrekening en het bestuursverslag zijn ontvangen en dat eventuele accountantsopmerkingen zijn doorgegeven aan de onderwijsinspectie.
 7. De jaarcijfers in de database worden beschikbaar gesteld aan de onderwijsinspectie. Deze is – behalve met het toezicht op de onderwijskwaliteit - ook belast met het beoordelen van de financiële positie en de andere zaken uit de jaarverslaggeving.
  Instellingen, waarvan de financiële kengetallen duiden op een afwijkende of bijzondere situatie, worden geselecteerd en aan de hand van de jaarverslagen vormt de onderwijsinspectie zich een eerste beeld van de situatie. Deze bevindingen kunnen aanleiding geven tot nader contact met de betrokken instelling. Ook de lijst met accountantsopmerkingen wordt daarbij betrokken.
 8. De rapportages in de continuïteitsparagraaf en de WNT krijgen een afzonderlijke behandeling. De continuïteitsparagraaf wordt apart bezien, de WNT-opgaven gaan naar BZK. De afzonderlijke rapportages van bijvoorbeeld het Profileringsfonds worden naar de betreffende (beleids)afdeling gezonden.
 9. Alle gegevens uit de jaarrekeningen worden op de DUO-website Open data geplaatst. Daarmee zijn ze toegankelijk voor iedere belangstellende.

De inspectie voert een review uit van de wijze waarop de accountants zich van hun taak hebben gekweten en hoe het onderwijsaccountantsprotocol heeft gewerkt. De accountants krijgen daarover feed back tijdens het overleg, dat periodiek met de accountants wordt gevoerd.

Bron: ministerie van OCW