Nieuws

Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen een bijdrage voor extra activiteiten vragen van de ouders. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. De ouders in de medezeggenschapsraad (MR) moeten instemmen met de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. De school moet in de schoolgids bekendmaken welke bijdrage van de ouders wordt gevraagd en waar deze aan wordt besteed. In de meeste gevallen gaat het om een bijdrage in de kosten van extra activiteiten die buiten het reguliere onderwijsprogramma vallen, zoals het sinterklaasfeest, een schoolreisje of een excursie.

Als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen, mogen hun kinderen niet worden uitgesloten van activiteiten die tot het onderwijsprogramma behoren. In de meeste gevallen zal de school ervoor zorgen dat een leerling gewoon kan deelnemen aan een excursie of een schoolreisje. Als de activiteit onder schooltijd valt, maar niet tot het verplichte lesprogramma behoort, dan moet de school leerlingen die niet meedoen aan de activiteit in elk geval een alternatieve activiteit aanbieden (bijvoorbeeld aansluiten bij de lessen in een andere groep).

Wettelijke voorschriften
Als de school een extra bijdrage van de ouders vraagt die wel wordt besteed aan het reguliere onderwijsprogramma, dan kan de school de ouders niet verplichten om deze bijdrage te betalen. Kosten voor tussenschoolse/buitenschoolse opvang of eten en drinken voor de leerlingen komen uiteraard voor rekening van de ouders. Via de MR kunnen ook afspraken worden gemaakt over de aanschaf van hulpmiddelen voor het onderwijs, die via een huurkoopregeling uiteindelijk eigendom worden van de ouders (denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van tablets).

De inspectie bekijkt aan de hand van de schoolgids of scholen de wettelijke bepalingen over de vrijwillige ouderbijdrage naleven. Scholen mogen ouders niet verplichten tot het betalen van de bijdrage en mogen leerlingen niet uitsluiten van deelname aan reguliere onderwijsactiviteiten als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. Ouders kunnen voor informatie over dit onderwerp onder meer terecht bij Ouders & Onderwijs.

Bron: www.rijksoverheid.nl