Nieuws

Voorziening winstdeling en korting Risicofonds

Achmea Schadeverzekeringen N.V. is sinds 1 januari 2010 de risicodrager van het Risicofonds. Op diezelfde datum is ook de wijze van premievaststelling gewijzigd. De premie die de werkgever nu betaalt, is afhankelijk van het verzuim binnen de instelling over de afgelopen 3 jaar en staat bovendien vast voor het hele jaar. Hierdoor komt de naverrekening van het verschil tussen de voorlopige en definitieve premiepercentage vanaf 2010 te vervallen. Tegelijkertijd wordt na 2009 de voorziening winstdeling en korting niet meer gehanteerd. Omdat deze voorziening winstdeling en korting werd gevormd ten behoeve van premieverlagingen, heeft de directie van het Risicofonds, met instemming van de Raad van Commissarissen, besloten om de gelden in deze voorziening aan de in 2009 deelnemende instellingen over te maken naar rato van de premie-inbreng gedurende dat jaar. Binnenkort wordt het tegoed aan de instellingen uitgekeerd.