Nieuws

Vervallen IMBU-regeling per 01-08-2012

Situatie tot 1-8-2012 In een aantal situaties kunnen schoolbesturen van UWV een uitkering ten behoeve van een personeelslid ontvangen. voorbeelden hiervan zijn:
-     zwangerschap- en bevallingsverlofuitkering  op grond van de wet arbeid en zorg;
-     ziektewetuitkering voor ziekte die samenhangt met zwangerschap- en bevallingsverlof;
-     een ziektewet uitkering van een werknemer, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de zin van de WAO of de WIA. Schoolbesturen kunnen tegelijkertijd vervangingskosten declareren bij het vervangingsfonds. en dat is dubbelop. daarom vordert OCW, via de IMBU-regeling, de UWV-uitkering ook weer terug van de schoolbesturen.
 
Consequenties voor het reglement vervangingsfonds Het intrekken van de IMBU-regeling heeft consequenties voor het vervangingsfonds, de declaratiesystematiek en het reglement worden per 1 augustus 2012 aangepast. Artikel 2 van het reglement wordt op een aantal punten gewijzigd. het schoolbestuur hoeft de UWV-uitkering niet langer af te dragen aan OCW en kan deze gebruiken voor het betalen van de vervangingskosten. Ook als de UWV-uitkering de kosten van vervanging niet helemaal dekt, is geen aanvullende bekostiging door het vervangingsfonds mogelijk. ook de vervanging van het compensatieverlof is in het reglement vervangingsfonds 2012-2013 geschrapt. deze vervangingskosten kunnen dus vanaf 1-8-2012 niet meer bij het vervangingsfonds worden gedeclareerd.
Lopende situatie rond 1-8-2012 Het bevoegd gezag kan de gelden die zij in de zomervakantie van UWV ontvangt voor een medewerkster die met zwangerschap-/bevallingsverlof is (dit terwijl vanwege de vakantie geen vervanger is aangesteld) op een later moment inzetten voor de bekostiging van de vervanging van het gecompenseerde vakantieverlof. voor uitkeringen die starten vóór 1 augustus 2012, en doorlopen na 1 augustus 2012 geldt dat de inkomsten die zijn ontvangen vóór 1 augustus 2012 nog moeten worden gemeld en verrekend op grond van de regeling IMBU. Alle inkomsten die zijn ontvangen op of na 1 augustus 2012 (ongeacht de periode waarop zij betrekking hebben), vallen niet meer onder de werking van de regeling IMBU. deze worden niet meer gemeld en worden niet meer verrekend. alle inkomsten die zijn ontvangen vóór 1 augustus 2012 vallen nog onder de werking van de IMBU-regeling en moeten worden gemeld en verrekend. Situatie na 1-8-2012 Hoofdregel is dat er geen vervangingskosten meer kunnen worden gedeclareerd indien het schoolbestuur een uitkering van UWV ontvangt. specifiek komt vervanging van de volgende afwezigheidgronden niet meer in aanmerking voor vergoeding: 1) indien er ten behoeve van een personeelslid recht op een uitkering op grond van de ziektewet bestaat in geval van ziekteverlof wanneer de ziekte naar het oordeel van de bedrijfsarts gerelateerd is aan zwangerschap of bevalling. wanneer het ziekteverlof echter direct voorafgaand aan of aansluitend op de zwangerschap of de bevalling plaatsvindt en minder dan zes weken geduurd heeft, waardoor er geen oordeel van de bedrijfsarts aanwezig is, komt de vervanging wél voor bekostiging door het vervangingsfonds in aanmerking. dit tenzij een uitkering op grond van de ziektewet is aangevraagd en toegekend. 2) indien er ten behoeve van een personeelslid recht op een uitkering op grond van de ziektewet bestaat in geval van ziekteverlof van (heringetreden) arbeidsgehandicapten, langer dan vier weken, waarbij recht bestaat op een uitkering op grond van de ziektewet, de zogenaamde no-riskpolis ziektewet. 3) in geval van zwangerschap- en bevallingsverlof. Noot: houdt u er dus rekening mee dat de uitkering van het UWV niet voorziet in een vergoeding van de pensioenlasten (± 19% exclusief het werknemersdeel). dit betekent dat er al een (negatief) verschil bestaat tussen de uitkering van het UWV en de loonkosten van de zieke werknemer. om kostenneutraal te vervangen zal de vervanger dus goedkoper moeten zijn dan degene die om één van de bovengenoemde redenen een ziektewetuitkering ontvangt. ons advies is dan ook om hier bij de begroting voor 2013 rekening mee te houden. Tip: in bovenstaande situatie levert het inzetten van een werknemer met een lagere inschaling dan de zieke werknemer een financieel voordeel op. voor het berekenen van de financiële gevolgen bij de inzet van een vervanger (vergelijking maken van de inkomsten van het UWV en de loonkosten van de vervanger)kunt u contact opnemen met Maico Hulst. deze werkzaamheden zullen als aanvullende dienstverlening bij u in rekening worden gebracht.