Nieuws

Versterking cultuureducatie

Voor het schooljaar 2011-2012 is opnieuw een regeling gepubliceerd voor de versterking van cultuureducatie in het primair onderwijs. De Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2011-2012 geeft scholen de mogelijkheid hun visie op cultuureducatie (verder) te ontwikkelen en zo extra in te zetten op cultuur- en erfgoededucatie. Evenals in de voorgaande jaren krijgen scholen per leerling een bedrag van €10,90. Scholen hoeven hiervoor geen aanvraag in te dienen, maar ontvangen het voor hun school bestemde bedrag automatisch. Cultuureducatie met kwaliteit
Op 10 juni 2011 heeft het kabinet in de brief over het cultuurbeleid voor de periode 2013-2016 het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ aangekondigd. Het kabinet kiest daarbinnen voor een nieuwe aanpak, bedoeld om een stevig fundament voor cultuureducatie te bieden. Beoogd wordt om meer duidelijkheid te scheppen over wat er van scholen en culturele instellingen wordt verwacht op het gebied van cultuureducatie. Het kabinet neemt een aantal maatregelen die scholen en culturele instellingen in staat stellen de kwaliteit van cultuureducatie te versterken: •Er komt binnen de prestatiebox met ingang van het schooljaar 2012-2013 gedurende vier jaar een apart budget voor cultuureducatie (€ 10,90 per leerling) Dit heeft als doel scholen in staat te stellen de kwaliteit van cultuureducatie te versterken. De besteding van deze middelen zal worden gemonitord. Hierbij ziet het kabinet op termijn een rol voor de onderwijsinspectie.
•De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur zullen advies uitbrengen over betere ondersteuning van leraren en scholen bij de invulling van de kerndoelen voor cultuureducatie. Op basis van de aanbevelingen zullen concrete inhoudelijke handvatten worden uitgewerkt. Het advies zal eind mei 2012 beschikbaar zijn.
•In het kader van ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ komen er afspraken met gemeenten en provincies over het op lokaal niveau ondersteunen van scholen en culturele instellingen, bijvoorbeeld bij het werken met doorgaande leerlijnen.
Bron: www.rijksoverheid.nl