Nieuws

Vaste vergoedingen en de Werkkostenregeling

De voorwaarden die gelden voor het onbelast mogen vergoeden of verstrekken van kostensoorten binnen de Werkkostenregeling veranderen niet ten opzichte van de “oude” regels. Indien de werkgever een vaste kostenvergoeding wil geven, dan is hij onder de Werkkostenregeling verplicht vooraf een steekproefsgewijs onderzoek te houden onder de werknemers ter onderbouwing van die vergoeding. Voldoet een werkgever niet aan deze voorwaarde, of hij geeft bijvoorbeeld een bovenmatige vergoeding (€ 0,24 per kilometer voor reiskosten) dan valt (het bovenmatige gedeelte van) de vergoeding binnen het forfait van 1,4% (in 2013 1,5%) van de loonsom. De belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat de vereiste steekproef achterwege mag blijven als de betreffende vaste kostenvergoedingen in het verleden al zijn onderbouwd door middel van een steekproef, dan wel door de belastingdienst zijn goedgekeurd. Wij adviseren u overigens wel altijd het achterwege mogen laten van de steekproef af te stemmen met de belastingdienst. Op uw verzoek kunnen wij dit laatste voor u verzorgen.