Nieuws

Vanaf 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden voor een ANBI

Veel scholen hebben de ANBI-status. De voordelen hiervan zijn als volgt:

 • De school betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een school zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Per 1 januari 2014 moeten scholen met de ANBI-status een aantal gegevens op hun website publiceren om de ANBI-status te behouden. Het gaat om de volgende gegevens:

 • de naam van de instelling
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
 • de contactgegevens
 • de doelstelling van de ANBI
 • het beleidsplan
 • de namen van de bestuurders van de vereniging of de stichting en hun functie
 • het beloningsbeleid. Voor het personeel kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO.
 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

De meeste van deze gegevens hebben scholen al beschikbaar. Het vierjaarlijkse schoolplan volstaat als beleidsplan. Veel scholen publiceren deze al op hun website. Voor sommige scholen zal een verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording nieuw zijn. Het verslag  van de uitgeoefende activiteiten kan beknopt. Eén A-vier (met verwijzingen naar het schoolplan) kan volstaan. De financiële verantwoording moet bestaan uit:

 • de balans
 • de staat van baten en lasten
 • een toelichting

U moet de financiële verantwoording binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar publiceren op de eigen internetsite. U moet dit doen voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2011. Het belang van de ANBI-status verschilt van school tot school. Scholen die nauwelijks giften krijgen en ook geen gebruik maken van de voordelen inzake erf- en schenkbelasting, kunnen overwegen hun ANBI-status op te geven. Communiceert u dit dan wel duidelijk richting uw donateurs! Voor scholen die veel giften binnen krijgen is het behouden van de ANBI-status wel van belang. Deze scholen zullen aan de nieuwe voorwaarden per 1 januari 2014 moeten voldoen. Mocht dit van heel grote omvang zijn, dan is het te overwegen om voor het ontvangen, beheren en besteden van de giften een aparte stichting in het leven te roepen. U kunt de verantwoording op de website dan beperken tot de gevraagde gegevens van deze stichting.