Nieuws

Uitleg overzichten formatieloop

Concent stelt voor haar relaties specifieke informatie beschikbaar over de ontwikkeling van de formatie in een kalenderjaar via de persoonlijke pagina in InSite. De overzichten zijn zo opgebouwd dat zowel de ontwikkeling van de formatie kan worden gevolgd in fte (full time eenheden) en euro’s  in relatie tot de fte- en euro-budgetten zoals vastgesteld in het begrotingsmodel. Naast de gerealiseerde fte-verbruiken en loonkosten prognosticeren wij fte-verbruik en loonkosten voor niet-verleden termijnen.
In deze overzichten zijn niet meegenomen de vervangingen van personeel die ten laste van het Vervangingsfonds worden gebracht. Deze benoemingen hebben geen invloed op het budget. De formatie-overzichten kennen de volgende views: 1. Centraal niveau met jaarsaldo fte en euro per school
Op dit overzicht staat voor de school cq scholen (en in clustersituaties niveau  bovenschools en meerschools) het jaarverschil van formatieverbruik in zowel fte en euro. Het verschil ontstaat door het werkelijk verbruik af te zetten tegen het budget in fte en euro. Dus per kalenderjaar per school het fte-budget – werkelijk fte-verbruik  en het euro-budget – de werkelijke en geprognosticeerde loonkosten.  Vanuit dit scherm kan worden doorgeklikt naar overzichten zoals weergegeven bij 2 en 3. 2. Centraal niveau met jaarsaldo in fte en euro per school per medewerker
Op dit overzicht staat het jaarsaldo in fte en euro per school per medewerker. Vanuit dit overzicht kan doorklik  plaatsvinden naar een jaaroverzicht  per medewerker. Zie 5. 3. Schoolniveau met ontwikkeling van fte en euro per jaar per kalendermaand
In dit overzicht staat per kalenderjaar de maandelijkse ontwikkelingen weergegeven in tabelvorm en grafieken van het fte-verbruik en loonkosten. Per maand is het verschil inzichtelijk tussen toegekend fte-budget en werkelijk fte-verbruik en toegekend euro-budget en werkelijke/geprognosticeerde  loonkosten. Vanuit de tabel kan worden doorgeklikt op  formatie-overzichten per maand. Dit is het overzicht als beschreven bij 4. 4. Formatie-overzichten per school per kalendermaand
In dit overzicht is het feitelijke formatieverbruik voor een kalendermaand opgenomen voor het in die maand benoemde personeel. Per personeelslid is het toegekende budget inzichtelijk in relatie tot werkelijk fte- en euro-verbruik en het verschil tussen budget en verbruik. Vanuit dit overzicht kan worden doorgeklikt op een jaaroverzicht voor een individuele medewerker. Zie het overzicht als beschreven bij 5. 5. Formatie-overzicht per medewerker per kalenderjaar
In dit overzicht staat de ontwikkeling van de formatie per kalendermaand voor een personeelslid weergegeven naar zowel fte- als euro. In dit overzicht staan alle benoemingen van het personeelslid opgenomen die bij deze werkgever in het kalenderjaar van kracht zijn. In dit overzicht is onder andere inzichtelijk ten laste van welke kostendrager de benoeming is gebracht (regulier, BAPO, etc).