Nieuws

Transitievergoeding na twee jaar ziekte wordt gecompenseerd

Veel werkgevers ervaren het als onrechtvaardig dat zij bij ontslag na twee jaar ziekte ook nog een transitievergoeding moeten betalen. De werkgever heeft het salaris al twee jaar doorbetaald en vaak ook extra kosten voor re-integratie of anderszins begeleiding gemaakt. Toch is dat wel de werkelijkheid op dit moment: de werknemer die na twee jaar ziekte wordt ontslagen heeft evenveel recht op een transitievergoeding als de werknemer die wordt ontslagen wegens ongeschiktheid of een verstoorde arbeidsverhouding of bedrijfseconomische omstandigheden.

Het gevolg is dat werkgevers er na twee jaar ziekte soms voor kiezen om een werknemer niet te ontslaan, maar in dienst te houden. Daarover leest u meer in dit artikel (link naar ander artikel). Het kabinet heeft inmiddels ingezien dat dit niet een wenselijke situatie is, maar wil de transitievergoeding voor arbeidsongeschikte werknemers ook niet afschaffen. Daarom is de volgende oplossing bedacht: de werkgever betaalt de transitievergoeding aan de werknemer, maar kan deze terugvragen bij het UWV. Het UWV betaalt dit uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De premie voor dit fonds zal daardoor stijgen. Omdat het onderwijs eigen risicodrager is voor werkloosheid, betaalt de sector onderwijs geen premie aan dit fonds. In plaats daarvan gaat het ministerie van OCW een rijksbijdrage aan het fonds toevoegen die qua hoogte overeenkomt met de premieverhoging voor werkgevers uit de marktsector. De rijksbijdrage aan het fonds komt in mindering op het budget voor onderwijs.

Het is dus een vestzak-broekzak constructie. Werkgevers blijven de transitievergoeding collectief betalen, maar kunnen de transitievergoeding die per individueel geval betaald wordt terugvragen.

Ingangsdatum
Het wetsvoorstel moet nog ingediend worden bij de Tweede Kamer, dus het zal enige tijd duren voordat het voorstel ook wet is. Er is echter een ander aspect dat meer tijd kost, namelijk dat het UWV haar systemen moet aanpassen op deze wijziging. Daarom zal deze wetswijziging vermoedelijk pas in januari 2019 in werking treden. De vergoedingen kunnen echter met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 worden aangevraagd.

Voorwaarden
Het wetsvoorstel is nog niet openbaar, maar in elk geval is wel duidelijk dat alleen transitievergoedingen die zijn betaald bij “ontslag wegens arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar” kunnen worden teruggehaald. Daarom is het belangrijk bij ontslag na twee jaar ziekte ook daadwerkelijk deze grond te gebruiken. Als een ontslag plaatsvindt via het UWV, dan is dat sowieso het geval. Maar ook ontslag met wederzijds goedvinden komt na twee jaar ziekte veel voor. Het is zaak ook in dat geval de juiste ontslaggrond te hanteren. Twijfelt u of u de juiste formuleringen hanteert, neem dan contact op met ondergetekende.

Bijzonder/openbaar onderwijs
Omdat de transitievergoeding alleen geldt in het bijzonder onderwijs, vallen eventuele vergoedingen die betaald worden in het openbaar onderwijs niet onder deze regeling. Op termijn wordt dat anders, als de ambtenaren onder het burgerlijk recht worden gebracht. Het is op dit moment niet bekend wanneer dat zal zijn.

mr. Renate van der Velde-Buist (r.vandervelde@concent.nl / 06-37178113)