Nieuws

Transitievergoeding na 24 maanden arbeidsongeschiktheid

Compensatie transitievergoeding
Als een werknemer twee jaar ziek is en er geen kans is op herstel op redelijke termijn, kan de werkgever hem ontslaan. De werkgever is dan wel verplicht de wettelijke transitievergoeding aan de werknemer te betalen. Werkgevers vinden dit vaak onterecht. Zij hebben het salaris al twee jaar doorbetaald en kosten voor re-integratie gemaakt, en dan moet er ook nog een transitievergoeding worden betaald. 

Afgelopen zomer is een wet aangenomen waarin is geregeld dat deze transitievergoeding door werkgevers kan worden gedeclareerd bij het UWV. Zoals het nu lijkt zal deze wet ingaan per 1 april 2020. De wet heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De voorwaarden zijn als volgt: 

  • De (ex-)werkgever heeft recht op compensatie van de transitievergoeding die verschuldigd was op het moment dat de werknemer twee jaar ziek was. Betaalt de werkgever méér aan de werknemer, dan komen die kosten voor eigen rekening van de werkgever. Dit is bijvoorbeeld het geval als een werknemer niet na twee jaar, maar bijvoorbeeld na twee jaar en 4 maanden wordt ontslagen. De transitievergoeding kan dan hoger uitvallen dan het bedrag dat door het UWV vergoed wordt. Dit zal in het onderwijs vaak het geval zijn vanwege de lange opzegtermijnen.
  • Uiteraard wordt er nooit meer vergoed dan daadwerkelijk is betaald door de werkgever aan de werknemer. Dus weet u met uw werknemer een lagere transitievergoeding af te spreken, dan krijgt u ook slechts deze lagere vergoeding van het UWV vergoed.
  • De aanvraag moet bij het UWV binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding gedaan worden. Voor gevallen van voor 1 april 2020 geldt dat de aanvraag uiterlijk 1 oktober 2020 moet zijn ingediend. 
  • Voor de vergoeding maakt het niet uit hoe het dienstverband is geëindigd: middels een vaststellingsovereenkomst of na afgifte van een ontslagvergunning door het UWV. 

De transitievergoeding is op dit moment alleen van toepassing in het bijzonder onderwijs. Het openbaar onderwijs wordt naar verwachting per 1-1-2020 onder het Burgerlijk Wetboek gebracht. Vanaf dat moment moeten er ook in het openbaar onderwijs transitievergoedingen worden betaald, welke dan ook bij het UWV gedeclareerd kunnen worden.
 
Transitievergoeding bij gedeeltelijke beëindiging
Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag of er ook een transitievergoeding moet worden betaald in geval van ontslag en gedeeltelijke herplaatsing. Dit is een veel voorkomende situatie in de praktijk. De wet biedt geen duidelijkheid over de situatie. 

De Hoge Raad heeft besloten dat het redelijk is dat een werknemer in een dergelijk geval een gedeeltelijke transitievergoeding krijgt. Bijvoorbeeld: iemand heeft een dienstverband van 30 uur per week. Hij wordt na twee jaar ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid en geherplaatst voor 10 uur per week. De transitievergoeding wordt dan betaald over de uren die de werknemer verloren heeft, dus over 20 uur per week. 

De Hoge Raad heeft geen uitspraak gedaan over de vraag of er ook een transitievergoeding betaald moet worden als iemand wordt ontslagen en voor het volledige aantal uren wordt geherplaatst in een lager betaalde functie. In dat geval hoeft dus (nog) geen transitievergoeding betaald te worden.