Nieuws

Toelichting Regeling prestatiebox primair onderwijs

Budget prestatiebox
Schoolbesturen ontvangen deze kabinetsperiode, naast de reguliere lumpsumbekostiging, ook een bedrag via de zogenoemde prestatiebox. Het budget in de prestatiebox is grotendeels afkomstig uit het regeerakkoord. Naast de middelen uit het regeerakkoord zijn twee bestaande budgetten toegevoegd aan de prestatiebox. Voorheen werd dit geld via een aparte regeling verstrekt. Over deze budgetten hoeft u zich vanaf augustus 2012 niet meer apart te verantwoorden. Het gaat om de budgetten voor taal en rekenen (€ 15,58 per leerling) en cultuureducatie (€ 10,90 per leerling). Via de prestatiebox is voor de hele sector primair onderwijs in 2012 in totaal € 132,5 miljoen beschikbaar, en ruim € 150 miljoen vanaf 2013.

Bedrag per leerling en een bedrag per school
Het budget is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie. Het budget in de prestatiebox wordt onderverdeeld in een bedrag per leerling en een bedrag per school. Voor opbrengstgericht werken, het professionaliseren van leraren en cultuureducatie wordt een bedrag per leerling verstrekt. Daarbovenop is er per school een bedrag voor het professionaliseren van schoolleiders. Een deel van het budget voor de prestatiebox wordt dus uitgekeerd als een bedrag per leerling en een deel als een bedrag per school. Dit jaar ontvangt het schoolbestuur het bedrag via de prestatiebox in één keer in maart 2012.

Meerjarig perspectief prestatiebox 
Schoolbesturen maken, zoals afgesproken is in het bestuursakkoord met de PO-Raad, een strategisch meerjarenplan. Ook de prestatiebox kent een meerjarig karakter. Omdat het hier een raming betreft, geldt hiervoor het begrotingsvoorbehoud. Er kunnen dus geen rechten ontleend worden aan deze raming. Daarnaast variëren de bedragen door ontwikkelingen in leerlingaantallen en het aantal scholen. Het bedrag per leerling en het bedrag per school zijn in de tabel weergegeven per onderwijssoort. Dit heeft te maken met het feit dat er in het (voorgezet) speciaal onderwijs minder leerlingen per leerkracht zijn. Het bedrag per leerling en het bedrag per school voor de duur van het bestuursakkoord zijn dus indicatief.
Het schoolbestuur ontvangt via de prestatiebox een apart budget per leerling en daarbovenop een bedrag per school.

Budgetten voor taal en rekenen en cultuureducatie 2012
Aan de prestatiebox zijn twee budgetten toegevoegd die voorheen via aparte regelingen werden verstrekt. Deze regelingen lopen nog door tot en met augustus 2012. U ontvangt dit deel van het budget gedurende het schooljaar 2011/2012 op maandelijkse basis, zoals u gewend bent. Het gaat daarbij om de regeling bestemmingsbox 2011/2012 (taal en rekenen € 15,58 per leerling) en de regeling versterking cultuureducatie 2011/2012 (cultuur en school € 10,90 per leerling). Deze bedragen vindt u op het OFB. Beide regelingen lopen per augustus 2012 af. Vanaf dat moment worden deze budgetten toegevoegd aan de prestatiebox. Deze bedragen zijn dan onderdeel van het bedrag per leerling in de prestatiebox. De betaling in 2012 wijkt daarom af van de daarop volgende jaren.
Concent heeft een rekenmodel beschikbaar waarin de begrote cijfers binnen de prestatiebox worden afgezet tegen de werkelijke cijfers. U kunt dit model opvragen bij uw financieel adviseur.

Waaraan mogen schoolbesturen en scholen de middelen uit de prestatiebox uitgeven?
De prestatiebox biedt schoolbesturen bestedingsvrijheid om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren. Het gaat hier namelijk niet om een subsidie met een specifieke verantwoordingslast, maar om bijzondere bekostiging met bestedingsvrijheid. Aangezien de ambities uit het bestuursakkoord betrekking hebben op de kerntaken van het onderwijs, gaan we ervan uit dat schoolbesturen ook vanuit de lumpsum investeren in de realisatie van de ambities. Het geld uit de prestatiebox is bedoeld om die investeringen te versterken, te verdiepen en te versnellen.
Meer informatie 
Op de site www.cfi.nl op de pagina 'Vraag en Antwoord - Regeling prestatiebox Primair onderwijs' treft u meer informatie aan over de regeling in de vorm van vraag en antwoord.