Nieuws

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging buitenonderhoud po en vso

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging buitenonderhoud po en vso, aanvragen voor 1 april 2015!
De bedoeling van de overgangsregeling is om bevoegde gezagsorganen met onderhoudsgevoelige gebouwen en beperkte vereveningsmogelijkheden (een evenwichtige spreiding tussen oude en nieuwe gebouwen) in staat te stellen het onderhoud adequaat vorm te geven in de periode volgend op de overheveling van het buitenonderhoud per 1 januari 2015. Zij krijgen via de overgangsregeling eenmalig aanvullende bekostiging om urgente onderhoudstaken uit te voeren waarvoor het bevoegd gezag nog niet heeft kunnen reserveren. Op de langere termijn moet de bekostigingssystematiek van de lumpsum voldoende zijn.

Voorwaarden aanvullende bekostiging
Voor aanvullende bekostiging op grond van deze regeling komen in aanmerking bevoegde gezagsorganen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het bevoegd gezag ontvangt over het kalenderjaar 2013 maximaal € 750.000 bekostiging voor materiële instandhouding en het onder het bevoegd gezag ressorterende hoofdgebouw van een school of nevenvestiging is gebouwd of één of meer van de onder het bevoegd gezag ressorterende hoofdgebouwen van scholen of nevenvestigingen is of zijn gebouwd voor 1 januari 2000 (ouder dan 15 jaar), of
  • het bevoegd gezag ontvangt over het kalenderjaar 2013 meer dan € 750.000 bekostiging voor materiële instandhouding en minimaal 70% van de onder het bevoegd gezag ressorterende hoofdgebouwen van scholen of nevenvestigingen zijn gebouwd voor 1 januari 1975 (ouder dan 40 jaar).

Voor het bepalen van het bouwjaar van het hoofdgebouw hanteert het bevoegd gezag het bouwjaar zoals opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Hoogte aanvullende bekostiging
De aanvullende bekostiging bedraagt:

  • € 103 per leerling van een basisschool of nevenvestiging van een basisschool waarvan het hoofdgebouw onderdeel uitmaakt,
  • € 182 per leerling van een speciale school voor basisonderwijs of nevenvestiging van een speciale school voor basisonderwijs waarvan het hoofdgebouw onderdeel uitmaakt, en
  • € 426 per leerling van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs waarvan het hoofdgebouw onderdeel uitmaakt.

Het bedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober van het jaar 2012.

Aanvraag
Het bevoegd gezag dient uiterlijk 1 april 2015 een aanvraag in en maakt daarbij gebruik van het digitale formulier gepubliceerd op de website van DUO. Dit deels vooraf ingevulde formulier is geplaatst op de website van DUO (www.duo.nl), op de zakelijke pagina, onder ‘inloggen zakelijk’, onderdeel Entree. Het verzenden van het formulier kan via dezelfde site.