Nieuws

(tijdelijke) Premieverlagingen Vervangingsfonds en Participatiefonds per 1 augustus 2015

Zowel het Vervangingsfonds als het Participatiefonds hebben aangekondigd dat de premies per 1 augustus 2015 worden verlaagd. De premie voor het Vervangingsfonds daalt van 6,5% naar 6% en de premie voor het Participatiefonds daalt van 5% naar 3,75%. De premieverlagingen zullen een gunstig effect hebben op de werkgeverslasten. Beide instanties verwachten overigens dat de premies per 1 januari 2016 weer zullen stijgen. De aanpassingen worden door Concent automatisch in het salarispakket verwerkt.

Toelichting Vervangingsfonds
Per januari 2015 zijn de premies Vervangingsfonds verlaagd van 7,7% naar 6,5%. Die verlaging was met name het gevolg van het schrappen van de mogelijkheid om vervanging wegens rechtspositioneel verlof te declareren. Verder was een aanvullende verlaging van het premiepercentage mogelijk vanwege de gunstige financiële positie van het Vervangingsfonds. 
Kijken we naar de ontwikkelingen in 2015, dan zet zich de gunstige ontwikkeling van de financiële positie van het fonds door. Met name de premieopbrengsten vallen hoger uit dan verwacht en begroot. Hierdoor heeft het bestuur van het Vervangingsfonds ruimte kunnen vinden om de premies verplicht en vrijwillig per 1 augustus 2015 opnieuw te verlagen. Deze verlaging is tijdelijk. Zoals de situatie nu wordt ingeschat, is per 1 januari 2016 weer een verhoging van de premie noodzakelijk. Hierover worden de schoolbesturen dan tijdig geïnformeerd.
De premie voor de besturen die de status van eigenrisicodrager is verleend, wijzigt overigens niet en blijft vooralsnog 0,21%.

Toelichting Participatiefonds
Per januari 2015 is de premie Participatiefonds verhoogd van 4% naar 5%. Die verhoging werd nodig geacht vanwege de verwachting dat de kosten gemoeid met de (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkeringen zouden toenemen. In de praktijk zien we echter dat met name de WW-uitkeringen lager uitvallen dan begroot. Daarnaast verwacht het Participatiefonds een verdere verbetering van de financiële positie als gevolg van het alsnog over de jaren 2012 tot heden verhalen van negatief getoetste werkloosheidskosten (zie brief 30 juni 2015). Als een vergoedingsverzoek negatief is getoetst dan komen de uitkeringskosten voor uw rekening. DUO brengt deze uitkeringskosten in mindering op uw rijksbekostiging. De hiermee gemoeide gelden komen toe aan het Participatiefonds.
Gelet op het bovenstaande heeft het bestuur van het participatiefonds besloten de premie per 1 augustus 2015 te verlagen naar 3,75%. Daarbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat deze verlaging tijdelijk is. Zoals de situatie nu wordt ingeschat is per 1 januari 2016 weer een verhoging van de premie noodzakelijk. Hierover wordt u dan tijdig geïnformeerd.