Nieuws

Tijdelijke contracten in het openbaar onderwijs

Per 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht. Vanaf dat moment vallen de medewerkers van openbare scholen ook onder het normale arbeidsrecht. De WNRA heeft op 1 januari direct gevolgen voor tijdelijke contracten. 

Het openbaar onderwijs heeft v.w.b. het aangaan van contracten nu een apart hoofdstuk in de onderwijs-cao’s. In het PO hoofdstuk 4, in het VO hoofdstuk 9b. Deze hoofdstukken komen op 1 januari te vervallen, waarna op de dienstverbanden in het openbaar onderwijs de hoofdstukken 3 (PO) en 9a (VO) van toepassing worden. Dit heeft tot gevolg dat de ketenregeling die nu van toepassing is in het bijzonder onderwijs, ook van toepassing wordt op het openbaar onderwijs. 

Tegelijk met de WNRA treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Link naar een uitgebreid artikel hierover. De WAB brengt ook een wijziging van de ketenregeling met zich mee. Voor het openbaar onderwijs dus een dubbele wijziging. 

Primair Onderwijs
In het PO (openbaar) geldt nu dat er een onbeperkt aantal tijdelijke contracten kan worden aangegaan, mits de duur (inclusief tussenpozen) in totaliteit niet langer is dan 36 maanden. 
Vanaf 1 januari 2020 is per direct de dan geldende ketenregeling van kracht. Deze ziet er als volgt uit:

  • Maximaal 3 contracten in drie jaar tijd
  • Is er enkel sprake van vervangingsbenoemingen (niet zijnde vervanging van een zieke leraar) dan geldt dat er maximaal 6 contracten mogen worden aangegaan in drie jaar tijd
  • Vervangingsbenoemingen ter vervanging van een zieke leraar tellen niet mee in de keten.

Voortgezet Onderwijs
In het VO (openbaar) geldt nu dat er een onbeperkt aantal tijdelijke contracten kan worden aangegaan, mits de duur (inclusief tussenpozen) in totaliteit niet langer is dan 36 maanden.

Vanaf 1 januari 2020 is per direct de dan geldende ketenregeling van kracht. Deze ziet er als volgt uit:

  • Maximaal 3 contracten in twee jaar tijd
  • Voor AOW-ers geldt: maximaal 6 contracten in vier jaar tijd.

Vanaf het moment dat er een nieuwe cao VO is, wordt de keten naar verwachting verruimd naar maximaal 3 contracten in drie jaar tijd. 
In het VO gelden geen aparte bepalingen voor tijdelijke contracten wegens vervanging. 
In de cao VO is wel een aparte ketenregeling opgenomen voor onbevoegde leraren. Deze is in het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs hetzelfde. Op dit punt verandert er per 1 januari 2020 voor het openbaar onderwijs dus niets. 

Overgangsrecht
Er is geen overgangsrecht. Dat betekent dat voor elke medewerker die op 1 januari 2020 in tijdelijke dienst is, nagegaan moet worden of deze medewerker recht heeft (of krijgt) op een vast contract. 

Een paar voorbeelden:

  • Primair Onderwijs: een werknemer is op 1 januari 2020 anderhalf jaar in dienst, en is in zijn derde contract. Dit contract is en blijft een contract voor bepaalde tijd en loopt dus van rechtswege af. Krijgt de werknemer daarna een vierde contract, dan is dit automatisch een contract voor onbepaalde tijd, ook al heeft hij dan de termijn van drie jaar nog niet overschreden. 
  • Voortgezet Onderwijs: een werknemer is op 1 januari 2020 twee en een half jaar in dienst en is in zijn derde contract. Deze medewerker is op 1 januari automatisch in vaste dienst. Hij heeft de maximale termijn van twee jaar immers overschreden. 

Wat verandert er niet (zowel PO als VO)
Een paar zaken veranderen niet:

  • Voor tijdelijke contracten met uitzicht op vast geldt dat deze alleen in bijzondere gevallen gevolgd mogen worden door een tweede tijdelijke contract. In beginsel wordt een dergelijk contract gevolgd door een vaste benoeming. 
  • Voor deze contracten geldt ook dat er minstens twee maanden voor de einddatum besloten moet worden of het contract al dan niet wordt voortgezet. Neemt de werkgever deze beslissing te laat, dan leidt dat automatisch tot een volgend contract voor bepaalde tijd.

Heeft u behoefte aan nader advies omtrent de tijdelijke contracten van uw medewerkers? Neemt u dan contact op met onze jurist (bereikbaar via 038-4231040 / info@concent.nl).