Nieuws

Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs

Het bevoegd gezag van een school kan voor herintreders die zij in dienst nemen subsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding van deze herintreders. Zo kunnen leraren die terug willen keren in het onderwijs goed ondersteund en begeleid worden en is de kans op een succesvolle terugkeer groter.

Aanvraagcriteria
Een herintreder is:

  • Iemand die eerder als leraar heeft gewerkt en ten minste 12 maanden niet in het po heeft gewerkt.
  • Iemand die de lerarenopleiding heeft voltooid en daarna niet binnen 12 maanden in het po is gestart als leraar.

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de herintredende leraar aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Hij/zij is minstens twaalf maanden niet werkzaam geweest in het onderwijs op het moment dat hij/zij een dienstverband krijgt.
  • De herintreder moet zijn aangesteld na 31 juli 2017.
  • De herintreder moet een aanstelling of benoeming voor tenminste zes maanden hebben.

Voor een herintreder mag niet meerdere keren subsidie worden aangevraagd.

Aanvraagperiode
De aanvraagperiode loopt van 1 november 2017 tot en met 31 december 2018. Een bevoegd gezag mag meerdere keren subsidie aanvragen voor één of meerdere herintreders tegelijk.

Subsidiebedrag
Per herintreder kan een bevoegd gezag € 2.500 aanvragen.

Subsidie aanvragen
Voor de subsidieaanvraag kan het bevoegd gezag gebruik maken van het aanvraagformulier.

De regeling is te bekijken op www.officielebekendmakingen.nl

Verantwoorden
De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving zoals gesteld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Regelgeving
Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. Lees hiervoor de tekst van de Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs op Overheid.nl (volgt binnenkort).

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op.

Bron: DUO