Nieuws

Subsidieregeling verbeteren binnenmilieu voor scholen in het primair onderwijs

Het Kabinet heeft in totaal 7.5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat van scholen in het primair onderwijs. Het gaat hierbij voornamelijk om schoolgebouwen met een natuurlijke ventilatie. De visie van het Kabinet over het binnenmilieu is: om goed te kunnen leren en goed les te kunnen geven hebben docenten en leerlingen recht op een gezond en goed geventileerd schoolgebouw. Eén van de maatregelen hiervoor is de bewustwordingscampagne, uitgevoerd door de GGD. Door de campagne wordt het bewustzijn onder docenten en leerlingen vergroot. Scholen die door de GGD zijn bezocht, ontvangen een informatiepakket, een CO2-meter en een beknopt bouwtechnisch advies.
Elk schoolgebouw (met een natuurlijke ventilatie) dat door de GGD is bezocht, heeft het (eenmalige) bedrag van € 1500,- ontvangen.
Deze bijdrage kan worden aangewend voor bijvoorbeeld de aanschaf van buitenzonwering of het doorvoeren van kleine bouwkundige ingrepen.
Bij deze subsidie gaat het om een niet-geoormerkte subsidie. Dat betekent dat de subsidie weliswaar wordt verstrekt voor het in deze regeling omschreven doel, maar dat de instelling niet gehouden is om de subsidie daarvoor daadwerkelijk te gebruiken. Er vindt daarom geen terugvordering of verrekening van niet-bestede middelen plaats. Wel is het zo dat de subsidie uiteraard moet worden besteed aan activiteiten van de school waarvoor bekostiging wordt verstrekt; dus voor reguliere onderwijsactiviteiten. Dat is ook de reden dat de subsidie in de jaarverslaggeving moet worden opgenomen.
Voor een juiste verantwoording in uw administratie verzoeken wij u om op de facturen betreffende verbetering binnenmilieu aan te geven dat deze ten laste van voornoemde subsidie dienen te komen