Nieuws

Subsidieregeling passend onderwijs 2010-2012

Binnen het funderend onderwijs bestaan er verschillende voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen, een handicap, stoornis of een ziekte. In het primair onderwijs zijn er samenwerkingsverbanden weer samen naar school (swv’s po of weer samen naar school verbanden), waarin basisscholen met tenminste één speciale school voor basisonderwijs samenwerken. Uit de evaluatie van de verschillende structuren is naar voren gekomen dat de verschillende voorzieningen afzonderlijk een aantal positieve resultaten hebben bereikt. De organisatie van de verschillende zorgstructuren binnen het onderwijs is echter heel complex en kent ook een aantal knelpunten: kinderen die thuis zitten of op wachtlijsten staan, veel bureaucratie rond indicatiestelling, onvoldoende aansluiting en samenwerking tussen de deelsystemen, onvoldoende afstemming en samenwerking met (jeugd)zorg, etc. Naar aanleiding hiervan is gediscussieerd over een herziening van de zorgstructuren. Dit heeft geleid tot het concept passend onderwijs. Met de juiste aanpassingen op de scholen kunnen meer leerlingen binnen het reguliere onderwijs blijven. Zo kan de uitstroom van leerlingen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs en de hoge kosten die dit met zich meebrengt worden tegengegaan. Deze regeling zorgt ervoor dat scholen per (ingeschreven) leerling subsidie hiervoor kunnen ontvangen. De subsidie bedraagt € 10,20 per ingeschreven leerling op een basisschool die onder een samenwerkingsverband valt in het primair onderwijs en € 10,- per ingeschreven leerling op een school die onder een samenwerkingsverband valt in het voortgezet onderwijs of een regionale expertise centra. De bedragen worden gedurende de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012 uitgekeerd aan de centrale diensten en kassierscholen van de samenwerkingsverbanden en aan de rec’s. De subsidie wordt ingezet voor de volgende activiteiten: ·         bij- of nascholing van leerkrachten; ·         het opstellen van onderwijszorgprofielen, waardoor de dialoog over passend onderwijs in de scholen op gang komt; ·         extra ondersteuning voor leerkrachten in de klas. De samenwerkingsverbanden en rec’s bepalen op welke manier de subsidie wordt ingezet voor het organiseren van bovenstaande activiteiten.