Nieuws

Subsidieregeling (hoog)begaafdheid

De Regeling subsidie begaafde leerlingen PO en VO is bedoeld om samenwerkingsverbanden en schoolbesturen te stimuleren een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in de regio op te zetten, uit te breiden of te bestendigen. Het gaat om:

  • Het vergroten en verspreiden van kennis over (hoog)begaafdheid binnen het samenwerkingsverband en de scholen, zodat op elke school laagdrempelig expertise beschikbaar is.
  • Het inrichten dan wel uitbreiden van een passend aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen binnen het samenwerkingsverband en de scholen, zodat deze leerlingen een ononderbroken leerontwikkeling doormaken en blijven deelnemen aan het onderwijs. Dit leidt tot minder onderpresterende leerlingen en thuiszitters.
  • Het versterken van de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs, scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en/of tussen onderwijs en zorg binnen de regio’s.

Een concreet plan voor begaafde leerlingen
De subsidieregeling loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 juli 2023. Voor een periode van vier schooljaren is €56 miljoen beschikbaar. Subsidie wordt toegekend op basis van een activiteitenplan (met begroting) voor vier jaar. De plannen worden inhoudelijk beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie van experts op het gebied van (hoog)begaafdheid. Deze commissie adviseert de minister of een aanvraag van voldoende kwaliteit is. Als de aanvraag positief wordt beoordeeld, wordt de subsidie toegekend voor vier jaar. De activiteitenplannen worden beoordeeld op de volgende punten: doelstelling en visie, samenwerking en draagvlak, expertiseontwikkeling en kennisdeling, evaluatie van de voortgang, haalbaarheid en duurzaamheid.

Samenwerkingsverbanden worden gestimuleerd om voor hun activiteitenplannen samenwerking aan te gaan met relevante partners. Om de kennisdeling te stimuleren wordt deelname gevraagd aan een kennisdelingsbijeenkomst en aan het monitor- en effectonderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Verder is kennisdeling over de ingezette interventies een belangrijk aspect. Om de duurzaamheid van het aanbod te borgen, vragen we een eigen bijdrage aan de activiteiten vanuit het samenwerkingsverband, of een van de andere partners, anders dan ouders. De subsidie mag maximaal 50 procent van de totale subsidiabele kosten beslaan.

Subsidie aanvragen
Samenwerkingsverband kunnen uiterlijk op 31 maart 2019 een aanvraag indienen via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Daar is vanaf 1 januari 2019 meer informatie te vinden over de regeling en de aanvraagprocedure. Alle samenwerkingsverbanden kunnen een plan indienen. Het subsidieplafond wordt verdeeld op basis van het aantal leerlingen dat staat ingeschreven op de scholen binnen een samenwerkingsverband op teldatum1 oktober 2017. Het maximale bedrag per leerling is € 5,74. Het gaat hier om alle leerlingen en niet alleen (hoog)begaafde leerlingen. De maximumbedragen per samenwerkingsverband zijn opgenomen in de toelichting bij de regeling.

Bron: www.rijksoverheid.nl