Nieuws

Subsidie voor zij-instromers

Voor de nabije toekomst worden lerarentekorten voorspeld. Voor scholen in de Randstad is het nu al moeilijk om bij ziekte vervangers te vinden. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben op verzoek van de Tweede Kamer een plan van aanpak gemaakt om het lerarentekort tegen te gaan. In hun brief aan de Tweede Kamer van 24 februari  2017 schrijven ze dat deze problematiek vraagt om gezamenlijke oplossingen. Ze doen daarom een beroep op de scholen zelf, de lerarenopleidingen, de vakbonden, de sectorraden en regionale partners. Een goede samenwerking tussen deze partijen en een combinatie van landelijke en regionale maatregelen is nodig om in de toekomst te kunnen voorzien in voldoende goed opgeleide leraren.

Nieuwe zij-instroomregeling
Zij-instromers kunnen helpen om het lerarentekort op te lossen. Voorwaarde is wel dat de opleidingen en de onderwijspraktijk goed samenwerken in de begeleiding van deze zij-instromers. Schoolbesturen kunnen vanaf 14 april 2017 gebruikmaken van de nieuwe Regeling subsidie zij-instroom 2017. Deze regeling is bestemd voor zij-instroomtrajecten voor mensen die als leraar aan de slag willen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, of het middelbaar beroepsonderwijs. Een zij-instroomtraject maakt het mogelijk om leraar te worden zonder een reguliere lerarenopleiding te doen. Het betreft een maatwerktraject, afgestemd op reeds gevolgde opleidingen en werkervaring, en leidt in maximaal twee jaar tot een bevoegdheid.

Rol van het schoolbestuur
De zij-instromer gaat meteen ook als leraar aan de slag en heeft dus bij aanvang van het traject al een aanstelling bij een schoolbestuur. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige regeling zij-instroom is dat ook pabo-gediplomeerden in aanmerking komen voor de subsidie bij het volgen van een zij-instroomtraject in het voortgezet onderwijs of het mbo.

Het schoolbestuur dat de zij-instromer in dienst neemt, doet een aanvraag voor subsidie bij DUO. De aanvraagperiode loopt vanaf het moment dat de zij-instromer met het opleidingstraject begint tot 15 oktober van het volgende jaar. De subsidie bedraagt maximaal €20.000 en is bestemd voor de opleidingskosten en bijkomende kosten. De beschikbare subsidie (€8 miljoen in 2017) wordt verdeeld per onderwijssector op basis van het aantal gegadigden per sector. Voor meer informatie en het indienen van subsidieaanvragen kunt u terecht op de website van DUO.

Bron: www.rijksoverheid.nl