Nieuws

Subsidie scholing overblijfmedewerkers

In de maand juni kunnen scholen voor de laatste maal een beroep doen op de 'Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs'. Deze regeling is verlengd met één schooljaar. De regeling wordt binnenkort bekendgemaakt in de Staatscourant en vervolgens ook via de e-mailattendering van DUO. De termijnen zijn aangepast om beslissing en betaling al in oktober mogelijk te maken. Subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 juni 2011 tot uiterlijk 30 juni 2011 worden ingediend bij DUO. Hiervoor is een PDF-formulier beschikbaar op de website van DUO (kenmerk 69012-004).

Voor het schooljaar 2011-2012 zijn de beschikbare bedragen aangepast. Voor ‘korte cursussen’ (zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a van de subsidieregeling) is maximaal €2.898.000 beschikbaar en voor beroepsgerichte scholing (zoals bedoeld artikel 2, tweede lid, onderdeel b, en voor kosten die voortvloeien uit een opleiding als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel c) is maximaal €770.000 beschikbaar.

Een goed georganiseerde tussenschoolse opvang is belangrijk voor kinderen en voor hun ouders. Als de overblijf goed is geregeld kunnen de leerlingen tussen de middag eten, spelen en tot rust komen in een pedagogisch verantwoorde omgeving. Daarmee draagt het overblijven bij aan de ontwikkeling van kinderen en kunnen kinderen en hun leerkrachten na de middagpauze weer goed aan de slag met het echte onderwijsprogramma. Voor de kwaliteit van de tussenschoolse opvang is de deskundigheid van overblijfkrachten van groot belang. Sinds 2002 is via de subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers flink geïnvesteerd in de scholing van overblijfkrachten. Het kabinet heeft besloten dat 2011-2012 het laatste jaar is van deze regeling.

Bron: www.rijksoverheid.nl