Nieuws

Sterke stijging werkgeverslasten per 01/01/2012

Recent zijn de nieuwe sociale lasten (+0,29%) en premies voor het Vervangingsfonds (+11,52%), Participatiefonds (+11,79%) en Pensioenfonds ABP per 1 januari 2012 gepubliceerd. Deze premiewijzigingen hebben een aanzienlijk effect op de werkgeverslasten: deze zullen ten opzichte van 2010 circa 0,013 hoger uitvallen. Dit is nog exclusief een mogelijke extra herstelopslag van ABP in verband met ontwikkeling van de dekkingsgraad. Concreet betekent dit dat als uw werkgeverslasten in 2011 bijvoorbeeld een factor 1,590 bedroegen deze voor 2012 naar verwachting zullen uitkomen op 1,603. Vervangingsfonds en Participatiefonds leggen de oorzaak van deze stijging neer bij oplopend ziekteverzuim en meer werkloosheidsuitkeringen. Mogelijke stijging van ABP ligt in de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Bij publicatie van de "Regeling van de Minister van OCW dd 27 oktober 2011, nr WJZ/338116 (2779)" op 9 november 2011 in Staatscourant nr. 20211 heeft de Minister overigens gepubliceerd dat de opslag voor het vervangingsfonds en participatiefonds niet gewijzigd zouden worden. Het Vervangingsfonds en Participatiefonds passen de volgende premiestijgingen toe:             Verplichte verzekering 8,81% (was 7,90%)             Vrijwillige verzekering 9,48% (was 8,50%)             Participatiefonds 2,37% (was 2,12%) De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft per 1 januari 2012 voorlopig gelijk op 21,9%. Dat is inclusief 1% herstelopslag in verband met de dekkingsgraad van het ABP. Afhankelijk van de stand van zaken op 31-12-2011 zal het ABP besluiten of aanvullende maatregelen nodig zijn (verhoging van de herstelopslag van 1% naar 3%). De overige pensioenpremies stijgen licht. Wij zullen u deze week per mail informeren over het effect op uw begroting voor 2012. Aanpassing bekostiging In mei/juni 2012 zal politieke besluitvorming plaatsvinden of deze stijging van premies zal worden verdisconteerd in de personele bekostiging.