Nieuws

Specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

De Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) is op 1 augustus 2010 in werking getreden. Op grond van deze wet is in de loop van september het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 gepubliceerd in het Staatsblad. Gemeenten krijgen door dit besluit geld om in het kader van het bestrijden van onderwijsachterstanden voldoende voorschoolse educatie van goede kwaliteit te realiseren voor hun doelgroepkinderen. Het geld is eveneens bestemd voor andere activiteiten voor kinderen met een grote achterstand in de Nederlandse taal, zoals schakelklassen. De bedragen per gemeente zijn te vinden op de website van DUO.
Deze middelen zijn ook bedoeld voor het maken van afspraken met schoolbesturen, houders van kindercentra en peuterspeelzalen over de toeleiding naar voorschoolse voorzieningen, de definiƫring van de doelgroep en de organisatie van de doorlopende leerlijn tussen voor- en vroegschoolse educatie. Schoolbesturen kunnen in het kader van de lokale educatieve agenda (LEA) zelf nadere afspraken maken met hun gemeente. De hoogte van de uitkering voor gemeenten is afhankelijk van het totale schoolgewicht in de gemeente en van de omvang van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbudget. De hoogte van dit budget wordt door de Tweede Kamer definitief vastgesteld bij de begrotingsbehandeling.
Zie voor meer informatie ook de website van de Wet OKE. Bron: www.rijksoverheid.nl