Nieuws

Samenwerkingsscholen

De Eerste Kamer heeft op 24 mei 2011 ingestemd met het wetsvoorstel samenwerkingsscholen. In februari van dit jaar was het wetsvoorstel al met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat openbare en bijzondere scholen een samenwerkingsschool vormen waarbinnen openbaar en bijzonder onderwijs wordt gegeven, waarbij het openbaar respectievelijk bijzonder karakter van dat onderwijs door een aantal wettelijke waarborgen is gegarandeerd. Het wetsvoorstel is mogelijk gemaakt door een wijziging van artikel 23, vierde lid, van de Grondwet.

Een samenwerkingsschool blijft nadrukkelijk binnen het duale karakter van ons onderwijsstelsel en is daarom alleen in uitzonderlijke situaties mogelijk, namelijk als één van de samenwerkende partners binnen een termijn van 6 jaar onder de wettelijke opheffingsnorm zal uitkomen. De samenwerkingsschool kan op deze wijze een belangrijke rol spelen bij het in stand houden van goed en bereikbaar onderwijs in krimpregio’s.

Op dit moment zijn er ongeveer 55 scholen (PO, VO, WEC) die hebben aangegeven al als samenwerkingsschool te werken. Scholen die zich naar buiten toe willen blijven presenteren als school waarbinnen zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt gegeven, moeten binnen 6 maanden na de inwerkingtreding van de wet bij de minister een aanvraag indienen tot aanwijzing als samenwerkingsschool in de zin van deze wet. De wet zal op 1 september 2011 in werking treden. De wet is gepubliceerd in het Staatsblad nr. 287 (2011).
Bron: www.rijksoverheid.nl