Nieuws

Regels uit de CAO omtrent ADV en BAPO

Ons bereiken regelmatig vragen over hoe het zit met ADV en BAPO. Om duidelijkheid hieromtrent te verstrekken hebben wij de regels uit de CAO voor u op een rij gezet.

Tot 2006 bedroeg de normjaartaak in het PO op jaarbasis 1659 en zat daar standaard ADV bij in, waardoor op jaarbasis een arbeidsduur van 1710 uren respectievelijk 1790 uren, waarbij aanspraak bestaat op 51 respectievelijk 131 uren verlof bestond.
In 2006 is een nieuwe CAO PO afgesloten. Daarbij is de ADV regeling uit de CAO verdwenen, met uitzondering van de atv voor de oudere werknemers (artikel 6.35 CAO-PO). Daarvoor in de plaats is het compensatieverlof gekomen (artikel 2.1 CAO PO 2009). Om voor compensatieverlof in aanmerking te komen, moet men eerst meer werken dan de normjaartaak van 1659 uur, of naar rato bij een deeltijdbenoeming. Te verwoorden als (extra gewerkte) tijd voor (extra vrije) tijd of extra salaris. Jaarlijks kunnen hierover nieuwe afspraken gemaakt worden tussen werkgever en werknemer. De overige voorwaarden voor compensatieverlof zijn te vinden in artikel 2.1 van de CAO PO 2009.

Over compensatieverlof en BAPO het volgende. Zoals gezegd is er alleen recht op compensatieverlof als er extra uren gewerkt worden. De BAPO-regeling is er op gericht om medewerkers vanaf de 52-jarige leeftijd de gelegenheid te bieden om minder uren dan de normjaartaak te werken, zodat zij langer in het onderwijs werkzaam blijven. De regelingen zijn derhalve tegengesteld aan elkaar.

In de toelichting op artikel 2.1 uit de CAO PO is op bladzijde 140 het volgende vermeld:
Indien de werknemer BAPO geniet (daadwerkelijk zijn BAPO-uren opneemt) geldt de anticumulatieregeling; hieruit volgt dat in dat geval geen sprake kan zijn van meer ingeroosterde uren die worden gecompenseerd in verlof, of meer gewerkte uren die worden uitbetaald in salaris. De enige uitzonding is dat de werknemer die BAPO geniet, ingezet kan worden voor vervangingswerkzaamheden waarop de anticumulatieregeling uit het hoofdstuk BAPO van toepassing is.

Samengevat gaan compensatieverlof en BAPO niet samen. De werknemer dient derhalve zelf een keuze te maken in de voor hem meest gunstige regeling. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot onze P&O adviseurs, Ellis van de Riet of Marion Willems.