Nieuws

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2011-2012

Deze regeling stelt de middelen beschikbaar voor cultuureducatie in het primair onderwijs gedurende het schooljaar 2011-2012. De regeling vormt een voortzetting van de 'Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2008-2011' van 15 oktober 2008. Doel van de stimuleringsregeling is scholen, voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, te helpen om een visie te ontwikkelen op cultuureducatie in samenhang met andere leergebieden in het onderwijsprogramma. Hierbij is aandacht voor deskundigheidsbevordering van het personeel en deelname aan een netwerk van scholen en culturele instellingen van groot belang. De subsidie bestaat uit een bedrag van € 10,90 per leerling voor het schooljaar 2011–2012 op basis van de door de accountant gevalideerde telgegevens van 1 oktober van het voorafgaande schooljaar en wordt in oktober 2011 betaalbaar gesteld. De subsidie dient voor 31 december 2012 besteed te zijn.
De bedoeling van deze stimuleringsregeling is dat scholen in toenemende mate zelf beleid ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie. Het gaat er hierbij om dat scholen een visie ontwikkelen op wat men wil bereiken met cultuureducatie en op de samenhang met andere leergebieden in het onderwijsprogramma. Deelname aan een netwerk van scholen en culturele instellingen en aandacht voor deskundigheidsbevordering van het personeel op het gebied van cultuureducatie zijn daarbij succesfactoren gebleken. Met de verlenging met één schooljaar wil de overheid met deze stimuleringsregeling de scholen een jaar langer de tijd geven om de verankering van dit cultuureducatiebeleid goed te regelen.