Nieuws

Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/ELenI 2011

Jaarlijks moeten de scholen voor het primair en voortgezet onderwijs, instellingen en kenniscentra in de sector BVE en bekostigde instellingen voor hoger onderwijs, bedoeld in artikel 1.8, eerste lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de jaarstukken indienen om de ontvangen bekostiging en subsidies te verantwoorden. Hiervoor wordt jaarlijks een controleprotocol opgesteld, waarin aanwijzingen zijn opgenomen voor de instellingsaccountants. De scholen/instellingen moeten naast de jaarstukken met de controleverklaring en een assurance-rapport over de bekostigingsgegevens - voor zover deze is afgegeven - ook een rapport van bevindingen inzenden. Het controleprotocol wordt beschikbaar gesteld als webapplicatie en is te vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Hierbij bestaat de mogelijkheid voor gebruikers om binnen een bepaalde onderwijssector alleen de voor hen relevante passages en voorschriften te selecteren. Lees verder