Nieuws

Regeling impulsgebieden blijft, geen RDDF-plaatsingen

Het demissionaire kabinet heeft besloten de bestaande regeling voor een toeslag voor scholen voor primair onderwijs in zogenoemde impulsgebieden voorlopig te continueren. Dit betekent voor het komende schooljaar zekerheid voor de schoolbesturen, die vreesden dat ze moesten overgaan tot veel RDDF-plaatsingen.
Er bleef lange tijd onzekerheid ontstaan over de toekomst van de regeling voor scholen in impulsgebieden. Dat zijn postcodegebieden met veel mensen met lage inkomens en/of uitkeringen. Als een hoofd- of nevenvestiging van een school in een genoemd postcodegebied staat, komt deze in aanmerking voor extra geld als er zogenoemde gewichtenleerlingen op zitten, van wie verwacht mag worden dat ze zonder extra ondersteuning leerachterstanden oplopen.
De impulsgebiedentoeslag is een structurele maatregel, die is opgenomen is in het Besluit bekostiging van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Het totale budget voor de impulsgebieden bedraagt circa 160 miljoen euro.
Het ministerie meldde eerder aan VOS/ABB dat er vóór 1 mei duidelijkheid zou zijn over de toekomst van de impulsregeling. Doordat het kabinet viel, werd die streefdatum niet gehaald. Vanwege de onzekerheid waren schoolbesturen genoodzaakt zich voor te bereiden op een eventuele ontslagronde. Veel personeelsleden zouden in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) moeten worden geplaatst. Nu de regeling blijft bestaan, hoeft dat niet. Het besluit van het kabinet heeft te maken met de behoefte aan rust en zekerheid in het onderwijs.
Het ministerie meldt dat nog wel zal worden onderzocht of en zo ja hoe de impuls- en gewichtenregeling moeten worden aangepast, maar dat heeft in elk geval voor het komend schooljaar nog geen gevolgen. Mogelijk volgt uit het onderzoek dat de postcodegebieden niet meer zullen worden bepaald op grond van de postcode van de school, maar op die van de leerlingen. Veranderingen in de gewichtenregeling kunnen uiteraard ook gevolgen hebben voor de extra financiering, maar dus in elk geval nog niet voor het schooljaar 2012-2013.
Bron: www.vosabb.nl